ในเชิงนามธรรม สมองควรต้องพัก
และคนส่วนใหญ่ในโลกนี้อยากมีเวลาพักบ้าง
แต่ในเชิงรูปธรรม ในความจริง
สมองไม่เคยหยุดพัก
การพักสมองในทีนี้
เราคงต้องพูดไปถึงจิตภายในของเรา
ถ้าจะพัก คงต้องไปพักจิตภายใน
พักได้บางครั้งบางคราว
สมาธิ กิจกรรม ชีวิต งาน หน้าที่รับผิดชอบ
ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ สิ่งกระทบ
การพักสมองจำเป็นในเรื่องของความทุกข์ทรมาน
ความไม่สบายจิตไม่สบายใจ
ความเครียดต่างๆ
และก็มีอีกหลายๆอย่างที่สมองไม่ต้องพัก
และดำเนินไปในการใช้ชีวิต อย่างไม่ประมาท
99รับชม