มีบัญชีอยู่แล้ว?
Hr Business Partner ขั้นกว่าของงานบริหารบุคคลล
3
HRBP คืออะไร คำนี้อาจทำให้หลายคนเกิดความสับสนว่ามีความเกี่ยวข้องกับฝ่าย HR หรือไม่อย่างไร
4
ความจริงแล้ว HRBP หรือ HR Business Partner ถือเป็นขั้นกว่าของ HR เพราะมีการทำงานร่วมกับการบริหารวางแผนคนให้มีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจนั้นเอง ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
 • HRBP คืออะไร?
HRBP คือฝ่ายบริหารงานบุคคลที่นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคลแล้ว ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจด้วย
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องบริหารจัดการคนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรนั่นเอง ถือเป็นตำแหน่งที่ต้องมีประสบการณ์การทำงานทั้งสองด้านพอสมควร และต้องรู้จักแผนการดำเนินธุรกิจที่ตัวเองทำเป็นอย่างดี
 • HRBP คือ อะไร แตกต่างจาก HR ทั่วไปอย่างไร?
HRBP คือตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ พนักงานหรือบุคลากรในองค์กร พร้อมสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มความก้าวหน้าให้กับองค์กรได้
ซึ่งหน้าที่ส่วนนี้ไม่ต่างจากหน้าที่ของฝ่าย HR ทั่วไป แต่ HRBP นั้นต้องมีการบริหารจัดการคนให้สอดคล้องและช่วยขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรได้
และต้องมีการติดต่อประสานงานกับฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายการตลาด บางครั้งอาจต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารโดยตรง เพื่อที่จะวางแผนการบริหารคนให้สอดคล้องและส่งเสริมกับธุรกิจขององค์กรนั่นเอง
1
 • บทบาทหน้าที่สำคัญของ HRBP คือ
- ต้องทำงาน และประสานงานร่วมกับหลายฝ่าย อย่างฝ่ายผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานของแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุง พัฒนาศักยภาพของคนในทีม ให้สามารถสร้างผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพออกมาในนามขององค์กรได้
- HRBP จะเป็นตำแหน่งที่ทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารโดยตรง มีหน้าที่ช่วยวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ
เช่น การวางแผนว่าควรมีการอบรมทักษะในด้านใดบ้างให้กับพนักงาน หรือควรมีการคัดสรรพนักงานใหม่กี่คนเข้ามาทำหน้าที่ส่วนไหนบ้าง เพื่อที่จะกำหนดทิศทางให้สามารถส่งเสริมการบริหารธุรกิจไปด้วย
- สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทุกคนในองค์กรได้ ให้องค์กรมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เข้าใจในทิศทางขององค์กรตรงกัน เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างราบรื่น
- นำข้อมูลของพนักงานในองค์กรมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผนการจัดการแรงงานได้ เช่น ข้อมูลการขาด ลา มาสาย ทักษะสำคัญ เกี่ยวกับการทำงาน มาใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์
หรือคาดการณ์เพื่อวางแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลในอนาคตได้ และยังสามารถช่วยป้องกันปัญหาเกี่ยวกับคนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย
เช่น องค์กรขาดพนักงานในการทำงาน หาคนทำงานได้ไม่ทัน ปัญหาเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้
 • ทักษะสำคัญของตำแหน่ง HRBP
ทักษะสำคัญของ HR Business Partner คือ การทำงานควบคู่ทั้งสองอย่างไปพร้อมกัน คือการใช้ทักษะความรู้ในการบริหารงานบุคคลมีความสอดคล้องตอบโจทย์ไปกับแผนการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การร่วมกันวางแผนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาทักษะความสามารถของคนในองค์กร ให้ตอบโจทย์กับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้น ทำให้ต้องมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กรให้เข้าใจได้ตรงกันอย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งต้องมีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยสร้างความสามัคคีให้กับคนในองค์กร รวมถึงต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีและแม่นยำ เพื่อการวางแผนบริหารจัดการคนจากข้อมูลที่ได้มา และวางกลยุทธ์เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
 • ความสำคัญของ HRBP ในองค์กร
เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้น เกิดการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมามากมาย ทำให้องค์กรเองก็ต้องมีการปรับตัวอย่างมาก เพื่อตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลายขึ้น
หน้าที่ของ HR Business Partner ในองค์กร จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่สามารถช่วยวางกลยุทธ์เกี่ยวกับคนและธุรกิจให้สอดคล้องกัน จนช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจได้
ทำให้ HR ก็ต้องปรับตัว พัฒนาขึ้นจากเดิม เพราะงานของ HR ไม่ใช่เพียงแค่การบริหารเบื้องหลัง หรือเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารคนอย่างเดียว
แต่ HR ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร รู้แผนการดำเนินธุรกิจ และสามารถคิดต่อยอดเกี่ยวกับระบบการบริหารคนให้สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจได้ HRBP จึงเป็นขั้นกว่าของการบริหารบุคคลแต่ต้องมีการวางแผนควบคู่สอดคล้องไปกับการบริหารธุรกิจได้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเกิดการพัฒนาก้าวหน้าอย่างมั่นคงได้ต่อไปในอนาคต
90K รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   อังกฤษเตรียมแบนกล้องวงจรปิดแบรนด์จีน ในสถานที่ราชการทั้งหมด จากกรณีคลิปภาพหลุดรัฐมนตรีมีเรื่องชู้สาว
   บทความดีๆ ตอนที่2 สิ่งที่เราจะทำได้ดีคงเป็นการมองเขาอย่างเข้าใจ ในสี่เหลี่ยมสีดำ บางมุมอาจจะมีสีเหลืองแซมมาก็ได้ถ้ามองดีๆ บังเอิญสีดำมันเยอะเราเลยมองไม่เห็นสีเหลืองที่แซมอยู่ ถ้าเราไม่ชอบใจเขาก็ถอยออกมาเถอะครับ มันอาจจะง่ายกว่าที่จะเปลี่ยนเขาให้เป็นสามเหลี่ยมสีแดงหรือสี่อื่นๆที่เราต้องการ ก็ดั่งเช่นความรักนั้นแหละครับ ในแง่มุมบางมุมรู้ทั้งรู้ว่ารักแล้วทุกข์ก็ยังจะรัก นั้นมันก็สิทธิ์ของเขา ที่จะเลือกครับ สิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดคือยู่กับใจตัวเอง
   ตำนานคลาสสิค ที่ดีเอโก้ มาราโดน่า กล่าวหาว่าโทมัส มุลเลอร์ เป็นเด็กเก็บบอล เป็นเรื่องจริงไหม ถ้าไม่จริง แล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น วิเคราะห์บอลจริงจังจะเล่าให้ฟัง เมื่อวานนี้ (25 พฤศจิกายน) เป็นวาระครบรอบ 2 ปีที่ดีเอโก้ มาราโดน่า เสียชีวิต
   Honey Brooks ชาวนาสุดแซ่บจากออสเตรเลีย ที่ถูกสามีทิ้งให้ดูแลลูกน้อยและฟาร์ม ขณะที่เขาออกไปทำงานข้างนอก
   ดูทั้งหมด