ฝ่าวิกฤตอนิจจัง "Now You See Me"
#6/2022(Episode 3/3)
เมื่อทุ่มเทสุดขีด ฝ่าวิกฤตอนิจจัง เรื่อง New World Legendary thing สู่ความประทับใจ ความสะเทือนใจ หรือข้อคิดบางอย่าง
พุทธะ สอนเรื่องกาลามสูตรบอกว่า “อย่าเชื่อหรืออย่าไม่เชื่อ”เพราะ ธรรมคือทุกสิ่งเป็นอนิจจังที่มีสองด้านทั้งด้านดีและด้านร้ายอยู่ในเหรียญเดียวกัน โดยปรากฏเป็นชีวิตจริงในปัจจุบันขณะได้เพียงทีละด้าน ตามแต่ภาพรวมอนิจจังจะเทไปด้านดีหรือด้านร้าย ทำให้ชีวิตแท้จริงคือปัจจุบันขณะที่ทุกคนกำลังใช้ชีวิตฝ่าเกรียวคลื่นที่มีวิกฤตทั้งด้านบนและด้านล่าง
เปรียบการใช้ชีวิตเหมือนคนกำลังทำธุรกิจชีวิตที่ต้องคิดไปข้างหน้าเพื่อหา New Normal โดยเปิดรับและพิจารณาข้อมูลที่เผชิญในสภาวะปัจจุบันของบริบทแวดล้อม แล้วบูรณาการข้อมูล Marginal Benefits เพื่อที่จะตอบสนอง Response ด้วย Marginal Costs เพื่ออนาคตที่ดีกว่า ไม่ใช่ให้คิดย้อนอดีตมาปรุงแต่งข้อมูลที่เผชิญเพื่อโต้ตอบ React ด้วยข้อมูลต้นทุนจม Sunk Cost ที่นักธุรกิจเขาไม่คิด เพราะ Past is Past โลกอนิจจังคือโรงละครโรงใหญ่และเวลาทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่เสมอ
แท้จริงของทุกสิ่งรวมถึงตัวเรานั้นเป็นสมบัติของโลก ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใด ทุกคนเพียงโชคดีได้ Visa มามีชีวิตและใช้ปัจจัยต่างๆในโรงละครของโลกเพื่อจะแสดงบทบาทบนเวทีการแสดงของโลกโดยที่ไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าชีวิตจะจบลงเมื่อไร คนที่ตื่นรู้ความจริงของโลกอนิจจังจึงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท บางคนสามารถสร้างสรรนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าฝากไว้เป็นตำนาน ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง
คนมีกายและใจมัดรวมกัน โดยในหนึ่งใจนั้นมีสองจิต จิตที่หนึ่งคือจิตผู้คิด Thinking Mind มีหน้าที่คิดปรุงแต่งข้อมูลปัจจุบันด้วยข้อมูลความรู้ในอดีต จิตที่สองคือจิตผู้รับรู้ (Being Mind) เป็นเครื่องรับรู้ข้อมูลในปัจจุบันขณะ (Feel Being Mode) โดยใช้สติ(Conscience) ความระลึกได้ เปิดรับข้อมูลที่เผชิญในสภาวะปัจจุบันของบริบทแวดล้อม และพิจารณาด้วยปัญญาญาณ (Wisdom light Machine) ซึ่งสะอาด สว่างของจิตว่าง
เป็นจิตเดิม Sanity เหมือนท้องฟ้าที่ห่อหุ้มโลกแต่ถูกบดบังด้วยเมฆแห่งความคิด คนจะเห็นท้องฟ้าเฉพาะส่วนที่แทรกอยู่ระหว่างสองความคิด จิตเดิม Sanity ซึ่งว่างเหมือนกระจกใสสามารถสะท้อนภาพที่ชัดเจนให้เห็น Sanity Feel or Heart Feel เห็นจิตที่หนึ่งของตัวเองและของคนอื่นที่แวดล้อมกำลังนึกคิดปรุงแต่ง
ถ้าเรายิ่งมีสมาธิตั้งมั่นหยุดคิด ใจยิ่งมีพลังเข้มแข็งสามารถสะท้อนภาพได้กว้างขึ้น ด้วยจิตผู้รับรู้ยิ่งขยายให้เห็นจิตผู้คิดได้มากขึ้น ทำให้รับรู้ข้อมูลได้มากกว่าปกติ เช่น รู้ความคิดคนอื่นๆโดยเขาไม่ได้พูดออกมา ทำให้เรามีข้อมูลถึงพร้อมตอบที่จะตอบสนองด้วยเชาว์ปัญญา(Intelligence)ที่ผุดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องคิด เหมือนเห็นคำตอบใน van’s diagram ที่จิตผู้รับรู้ เติมเต็มข้อมูลไว้แล้ว
สรรพสิ่งเป็นอนิจจัง เป็นของไม่แน่นอน ไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น เจ้าชายสิทธัตถะจึงมุ่งหวังหลุดพ้น เพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ตายอีก เพราะชีวิตคือความลี้ลับ ถ้าจิตส่งออกนอก จิตจะหลงติดในคุณค่าบทบาท“มายา”ภาพแสงสีของโลกที่เป็นละครโรงใหญ่ซึ่งมีกระจกเงารายล้อมอยู่รอบด้านและสะท้อนมายาภาพบทบาทที่สังคมเร่งเร้าให้เราโต้ตอบ React แสดงบทบาทตามที่ผู้กำกับละครกำหนด ซึ่งไม่ใช่ความเป็นตัวเราที่แท้จริงและทำให้เราวนเวียนแสดงอยู่ในโรงละครที่ชื่อ วัฏสงสาร แบบไม่รู้จบ
แท้จริงแล้ว มี 2 เป้าหมายของชีวิตซึ่งมัดติดกัน
ไม่ใช่ความสำเร็จที่เมื่อได้มาแล้วไม่นานก็เบื่อ
และไม่ใช่ชีวิตแบบนกน้อยในกรงทองหรือหมูในฟาร์มที่แค่มีชีวิตแต่ขาดชีวา
เพราะชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราเคยทำในอดีต และไม่ใช่สิ่งต่างๆที่เรามี
แต่ชีวิตที่แท้จริงคือปัจจุบันขณะที่เรากำลังเป็นตัวเรา Life is now being.
ที่เรากำลังใช้ชีวิตอย่างประมาทต่ออนิจจัง หรือไม่? Ways of Life is learning.
ถ้าชีวิตเรากำลังเผชิญวิกฤตด้านลบ นั่นแสดงว่า แม่โลกกำลังบอกให้เราได้รู้อะไรบางอย่าง
เช่น อย่าลืมว่าในวิกฤตนั้นมาพร้อมกับโอกาสเสมอ วิกฤตนั้นอาจเป็นความรู้ใหม่ที่เราสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรืออาจเป็นเรื่องที่เราเคยประมาทต่อชีวิตและแม่โลกกำลังบอกให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อเป็นโอกาสให้ทำให้กายใจเราจะได้เติบโตด้วยเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น ว่า “มี 2 เป้าหมายของชีวิตซึ่งมัดติดกัน”่
1
ถ้าชีวิตเรากำลังเผชิญวิกฤตด้านลบ นั่นแสดงว่า แม่โลกกำลังบอกให้เราได้รู้อะไรบางอย่าง เช่น อย่าลืมว่าในวิกฤตนั้นมาพร้อมกับโอกาสเสมอ วิกฤตนั้นอาจเป็นความรู้ใหม่ที่เราสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรืออาจเป็นเรื่องที่เราเคยประมาทต่อชีวิตและแม่โลกกำลังบอกให้เราแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อเป็นโอกาสให้ทำให้กายใจเราจะได้เติบโตด้วยเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น ว่า “มี 2 เป้าหมายของชีวิตซึ่งมัดติดกัน”่
เป้าหมายที่หนึ่ง Do Compassion
คือความปรารถนาให้จิตในปัจจุบันขณะ มีพลังเมตตาต่อตนและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นจนเกิดปิติสุขสงบภายใน Joy of Spirit เพราะใจไม่ยึดติดสิ่งใด ใจเป็นอิสระจึงสามารถเอื้ออาทร Connected ต่อสิ่งต่างๆที่แวดล้อม พร้อมกับมีใจเบิกบานกับความงามของภูมิทัศน์ตามธรรมชาติที่ล้อมรอบตัว
เป้าหมายที่สอง Do Harmony
คือกายใช้ชีวิตเดินไปตามความถนัด Harmony Inside และบนทางที่สะดวก Harmony Outside เพื่อเจริญก้าวหน้าด้วยความสามารถตามกำลังพลังใจที่เป็นไปได้อย่างสุดขีด
คำที่แม่โลกสอนเรื่อง “ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง”
ล่าสุด เวลาที่ผ่านไป ทำให้เศรษฐกิจจีนจากอนาคตสดใสเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกำลังเดินไปบนเส้นทางริมปากเหว ทำให้คนจีนเริ่มหันกลับมามองชีวิตของตัวเอง หันไปมองสงครามรัสเซียรุกรานยูเครนที่ล่าสุด ยูเครนเริ่มเป็นต่อเพราะสามารถยึดคืนพื้นที่ด้านตะวันออก ทำให้สถานการณ์รบของรัสเซียเริ่มมีปัญหาภายในและเริ่มมีเสียงที่อยากให้ปูตินลาออก ล่าสุดปูตินจัดกำลังรบเพิ่มอีกสามแสนคนทำให้สงครามที่เคยบอกว่าเฉพาะกิจยกระดับเป็นสงครามรอบใหม่ที่แรงขึ้นไปอีก
ความสะเทือนใจ ที่ยังมีคนเลือกเส้นทางที่ไม่ถูกต้อง
ย้อนเรื่องราวยุคสงครามเย็นในอดีต เมื่อโลกทุนนิยมแม้มีข้อเสียว่าเอาเปรียบกันไม่ต่างจากยุคอาณานิคมแต่ทุนก็สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เพราะคนที่มีเสรีจึงสร้างนวัตกรรมได้ ในขณะที่สังคมนิยมกลับสร้างคุณภาพชีวิตที่แย่กว่า จนต้องยอมปรับแนวทางเศรษฐกิจว่าแมวสีอะไรก็ได้ ขอเพียงประชาชนมีกิน และจีนใช้วิธี Copy เทคโนโลยีจากโลกเสรีแล้วนำมาต่อยอดสร้างความเจริญด้วยอำนาจทุนเผด็จการคนดีที่อ้างว่าทำเพื่อประชาชน
จีนปรับตัวได้ด้วยเติ้งเสี่ยวพิง แต่เผด็จการรัสเซียก้าวไม่ทันโลกจึงหันมาใช้อาวุธรุกรานประเทศเล็กๆ เพื่อแสดงอำนาจและขยายขอบเขตประเทศ
ล่าสุดรัสเซียเปิดสงครามพลังงานหวังให้ยุโรปเกิดวิกฤตราคาพลังงาน แต่คนคำนวณไม่สู้ฟ้าลิขิต ให้ฝ่ายที่หนุนแก้โลกร้อนได้โอกาส แก้ปัญหาเป็นอิสระจากพลังงานฟอสซิลของรัสเซีย โดยโลกเสรีสามารถสื่อสารกับประชาชนและนายทุนผู้ผลิตให้ปรับตัวเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืน ต้องเป็นนายทุนที่ดีแบบ Elon Musk
ต่างจากโลกเผด็จการที่ระดมเกณฑ์ทหารกองหนุนเพิ่มอีกสามแสนโดยไม่ยอมบอกประชาชนว่าตัวเองเดินเกมพลาดแล้วรับไม่ได้จึงใช้อำนาจเผด็จการสั่งให้ประชาชนไปรบ ทำให้มีกลุ่มคนออกมาประท้วงแสดงความไม่เห็นด้วย มีผู้ประท้วงทั่วประเทศ มีผู้ประท้วงถูกจับตัวแล้วรวมแล้วพันกว่าคน
ความประทับใจ กับผู้ที่เลือกเส้นทางที่ถูกต้อง
ยูเครนสามารถรับมือรัสเซียได้ ด้วยพลังมือของประชาชนยูเครนเลือกทำสิ่งถูกต้อง ที่สามารถพลิกเอาผู้นำนิยมเผด็จการลง และเลือกชูผู้นำข้างประชาธิปไตยที่เห็นคนเท่ากัน และทุกคนสามารถพัฒนาชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้แบบสุดขีด ยูเครนล้มเผด็จการได้
ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนที่เป็นองค์ประกอบหลักคือคนชั้นกลางระดับล่างที่พร้อมก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สองของมาร์สโลว์ เพื่อความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) และมีคนชั้นกลางระดับบนที่พร้อมก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สามของมาร์สโลว์ เพื่อความต้องการเป็นเจ้าของ ความต้องการที่จะรักและไดัรับความรัก (Belongingness and Love Needs)
เส้นทางที่ถูกต้องชอบธรรมนั้น มีโอกาสผิดพลาดได้เพียงสองข้อคือ หนึ่งไม่เริ่มเดินไปบนเส้นทาง สองเดินไปไม่สุดเส้นทาง
ด้วยประชาชนยูเครนเลือกเส้นทางที่ถูกต้อง มีความชอบธรรมที่จะปกป้องมาตุภูมิ จึงเกิดพลังหนุนส่งจากธรรมชาติทำให้ประเทศในโลกเสรีต่างก็ช่วยกันคนละไม้ คนละมือ เพื่อให้ยูเครนเอาตัวรอดจากภัยการรุกรานของรัสเซีย
ข้อคิดบางอย่าง
แม้ว่าเลือกเส้นทางที่ถูกต้องราวกับได้อยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ แต่ก็ยังต้องเดินไปด้วยความไม่ประมาท
ตัวอย่าง Why Elon Musk go to Mar not still on Earth? ชีวิตมนุษย์พัฒนาขึ้นบนสภาพแวดล้อมของโลก โลกจึงเป็นที่อยู่ที่สะดวกเหมาะสมที่สุด แต่โลกมีความเสี่ยงเผชิญภัย worst case scenario ที่จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้หลายเรื่อง การจะไปอยู่ที่ดาวอังคารเป็นการเพิ่มทางรอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ เป็นการกระจายความเสี่ยง ไม่ใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว การไปอยู่ดาวอังคารจะต้องส่งหุ่นยนต์ไปจัดเตรียมค่ายอพยพไว้ก่อน เมื่อเวลามนุษย์อพยพไปถึงบนดาวอังคาร จะได้มีความสะดวกสบายพอสมควร
ความไม่ประมาทแบบสุดขีดของ Elon Musk และเขาไม่ฝากความหวังไว้กับคนอื่น แต่เร่งหาโลกที่สองสำรองไว้ให้ทันในช่วงชีวิตของตน คาดว่า Elon Musk คงไม่ได้คิดให้คนไปอยู่ดาวอังคารแบบถาวร เพราะอยู่ที่โลกสะดวกกว่าเยอะ แต่เพราะโลกมีความเสี่ยงที่จะมีภัยจนอยู่ไม่ได้จึงจำเป็นต้องหาที่หลบภัยชั่วคราว แล้วค่อยย้อนกลับมาเมื่อโลกปลอดภัยแล้ว
Dream, the Dream.
Joy the spirit of True Life
ความสุขสูงสุดคือความสงบภายใน จิตไม่ส่งออกนอกจึงไม่เป็นทุกข์
Dream of Nature Designed human to Love Spirit for healthy Body.
ด้วยสรรพสิ่งมีทั้งด้านดีและร้าย คนที่เห็นด้านโทษชัดจะไม่ประมาทโดยรู้จักเลือกสัมพันธ์ด้านที่ไม่เกิดโทษ หรือรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่ออันตราย
กายคนประกอบด้วยระบบอวัยวะซึ่งเป็นระบบทักษะอยู่ใต้การควบคุมของจิตนอกสำนึก ในภาวะปกติจะทำงานสร้างสรรค์ แต่ในภาวะตึงเครียดจะทำงานผิดปกติ ดังนั้น คนจะมีสุขภาพดีได้ด้วยการรู้จักออกกำลังกายครายเครียด กินอาหารที่เหมาะสมถูกส่วนพอดีกับเฉพาะตัวกายของแต่ละคน และปฏิบัติจิตสงบด้วยเมตตาเพื่อส่งสัญญานให้ทุกเซลล์ในร่างกายทำงานในภาวะปกติคือสร้างสรรเซลล์ทดแทนเซลล์ที่หมดอายุ เพื่อให้ระบบอวัยวะต่างๆ ทำงานตามระบบได้สมบูรณ์และสอดประสานกันได้พอดี
Dream of Nature Designed human to Yourself Destination for Real Value Life.
 
“ชีวิตที่มีความหมาย” ทุกคนต้องการมีที่ยืนที่มั่นคงในสังคมอย่างรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองที่ได้ทำงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ตามความถนัดเพื่อจะเกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความภูมิใจที่มีส่วนร่วมช่วยสร้างสรรสังคม ไม่ใช่ทำตัวเป็นภาระสังคม ไม่เอาเปรียบสังคม ได้ใช้ “ชีวิตที่มีความหมายต่อคนอื่น” ผู้ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราสร้างหรือมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม
Dream of Nature Designed human to Public Benefit First for Happiness Society.
“สังคมอุดมสุข” มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะการอยู่รวมกันใช้ของส่วนกลางร่วมกัน Sharing ทำให้เกิดผลประโยชน์ส่วนเกิน เป็นการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่มีจำกัดได้อย่างคุ้มค่า เหมือนการอยู่คอนโดหรูที่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางร่วมกัน ซึ่งแต่ละคนจะต้องไม่รอนสิทธิ์คนอื่น เพราะตัวเราเองก็ไม่ต้องการถูกรอนสิทธิ์เช่นกัน การคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อน แท้จริงคือการรักษาสิทธิ์ประโยชน์ที่ตัวเราควรได้รับจากสังคมอุดมสุข
To dream the impossible dream. Elon Musk แก้ปัญหาของมนุษย์ชาติ โดยใช้บริษัทที่เขาสร้างขึ้นและทุ่มเทกำลังแรงกายตัวเองแบบสุดขีด เขามองเห็นภัยใหญ่ที่จะเกิดต่อมนุษย์ชาติ 3 เรื่อง
(1) ภัยของการใช้พลังงานจากฟอสซิลที่มีจำกัดไปเรื่อยๆ เมื่อถึงวันที่พลังงานฟอสซิลหมด
มนุษย์จะปรับตัวไม่ทัน ทางแก้ไข คือให้หันมาใช้ไฟฟ้าที่สะสมพลังไว้ในแบตเตอรี่ เช่น ใช้รถยนต์ไฟฟ้า Tesla และเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ไม่มีวันหมด
(2) ภัยจาก AI ที่พัฒนาเร็วกว่าที่คนคาดคิด เมื่อ AI เก่งกว่าคน มันจะครองโลก ทางแก้ไข คือเมื่อเอาชนะมันไม่ได้ ก็ต้องเอามันเป็นพวก เช่น โครงการ Neuralink ที่ขยายความสามารถของสมองคนให้เพียงใช้ความคิดก็ติดต่อกับ AI ผ่าน Brain Computer Interface ที่สื่อสารกันด้วยภาษาความคิด Neural Code
(3) ภัยที่โลกอาจสูญสลาย หรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจนมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ทางแก้ คือต้องมีหลายโลก เพื่อลดความเสี่ยง Elon Musk โดยโครงการ Space X เตรียมแผนอพยพคนไปโลกที่สองบนดาวอังคาร โดยช่วงแรกจะส่งหุ่นยนต์ไปสร้างเมืองบนดาวอังคารเพื่อเตรียมปัจจัยพื้นฐานไว้ก่อนที่มนุษย์จะไปถึง
ล่าสุด Elon Musk เซ็นสัญญาจะสร้างเมืองของตัวเองขึ้นใน แอฟริกาใต้ ประเทศบอสซาโนวา ประมาณว่าจะใช้หุ่นยนต์และเครื่องจักร AI เป็นผู้สร้างเมืองใหม่ซึ่งเป็นเมืองใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เข้าใจว่าเป็นเหมือนสนามซ้อมการใช้ AI สร้างเมืองบนโลก ก่อนที่จะไปสร้างที่ดวงจันทร์ และ ดาวอังคารในลำดับสุดท้าย
Elon Musk วางแผนจัดสังคมบนดาวอังคารให้ใช้ประชาธิปไตยทางตรงซึ่งเป็นไปได้ เพราะคนที่ติดตั้ง Neuralink จะเป็นเพื่อนกับ AI โดย AI จะคอยช่วยเหลือคน เป็นก้าวย่างของมนุษย์ยุคใหม่ซึ่งอาจเรียกชื่อว่า “Human Plus Age” ยุคคนเหนือมนุษย์
Elon Musk สร้างสิ่งที่พิเศษฝากไว้ให้โลก ถ้าโลกเรามีคนอย่าง Elon Musk สัก 10 คน โลกคงจะเจริญกว่านี้อีก 10 เท่า
อะไร? คือ Elon Musk
(1) ชีวิตประสบการณ์วัยเด็กที่ไม่ราบรื่นนัก ทำให้เป็นคนเก็บตัว เป็นหนอนหนังสือ ได้รับแก่นสารประสบการณ์ทางอ้อม เปิดโลก"การคิดด้วยแก่นสารอย่างเป็นระบบ"ให้กว้างไกลไปถึงนอกจักรวาล เพื่อหาคำตอบว่าความหมายของชีวิตคืออะไร (42)
(2) คนทั่วไปคิดจากสิ่งที่เห็น แล้วปรับปรุง ต่อยอดเพื่อให้เกิดประสิทธิผล แต่ Elon Musk คิดด้วยแก่นสารความคิดที่มี เมื่อเขามองทะลุเวลาไปเห็นภัยในอนาคตของมนุษย์ชาติ ที่หลายคนก็มองเห็น แต่ไม่มีใครคิดจะแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเอง
(3) ด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข Elon Musk คิดด้วยจิตเมตตาและรักในเผ่าพันธุ์มนุษย์ เขาอุทิศทั้งชีวิตมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ชาติ โดยเริ่มจากการพัฒนาธุรกิจใหม่ไปตามกระแสที่โลก Internet เปิดโอกาสให้ เพื่อสะสมเงินทุน แล้วต่อยอดสู่ธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อย ๆ การลงทุนของเขานั้นทำเพื่อสร้างสิ่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาให้มนุษย์ชาติโดยแท้
เมื่อเขามีเงินทองมากมายแล้ว เขาก็ยังคงทำงานหนัก โดยเขาทำด้วยความสุข เพราะความสุขที่สุดของคนคือการพบว่า "สามารถมอบสิ่งล้ำค่าให้แก่คนที่เขารัก" ทำนองเดียวกัน ความสุขที่สุดของ Elon Musk คือการพบว่า "สามารถมอบสิ่งล้ำค่าให้แก่มนุษย์ชาติ"
(4) dream the impossible dream. Elon Musk สร้างปาฏิหาริย์ให้คนทั้งโลกได้เห็น เขาสามารถ คิดฝันอย่างมีแก่นสารแล้วนำไปพัฒนาต่อยอดเกิดเป็นรูปธรรมได้ ก็ด้วยอำนาจความคิดฝันของเขา "มีแก่นสารที่ถูกต้อง และเขาจะไม่ยอมหมดหวัง" ในแก่นสารที่ถูกต้องจนกว่าจะสำเร็จ เช่น ความล้มเหลวในการทดลองจรวดสามครั้งแรก เขาก็ยังปรับปรุงต่อ จนสำเร็จ
เหตุของภัยเงียบให้เป็นโรคทางใจ คือ ความเหงาที่ไร้ประโยชน์
คนที่มีเป้าหมายในใจแบบ Elon Musk "ใจจะไม่ว่างเหงา" เพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่าที่เขาต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อทำสิ่งที่ต้องทำ โดยเร่งใช้เวลาปฏิบัติทุกนาทีให้คุ้มค่าเพื่อก้าวหน้าสู่เป้าหมายในใจที่ได้จินตนาการไว้อย่างมีแก่นสาร เหมือนกับการตั้งใจเล็งธนูไปดักหน้าเป้าบิน ที่เมื่อปล่อยลูกธนูออกจากคันศรแล้ว ลูกธนูจะยังคงพุ่งต่อไปด้วยกำลังใจไปตามทิศทางที่กำหนด ถ้ายังคงมีกำลังใจขับเคลื่อน ลูกธนูก็จะยังคงพุ่งต่อไป"ไม่หยุด" จนกว่าจะกระทบเป้าบิน
แต่คนที่ไม่มีเป้าหมายในใจ "มักจะเหงา" เป็นคนเดินใจลอยเพราะ มี"สาร"จินตนาการที่ไร้ "แก่น" จึงมักจะเดินสะดุด และใช้เวลาชีวิตตามความเคยชินกับการดูทีวี ดู LINE ดู Tiktok ดู Facebook ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ทำให้เสียเวลาชีวิตโดยเปล่าประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อย เช่น แค่ช่วยลดเวลาเหงาหงอยลงบ้างซึ่งแท้จริงคือกำลังทำลายเวลาที่มีค่าเพื่อสร้างสรรชีวิตที่ดีกว่าเก่า
October 2022 ***Break***
November – December 2022
Great Reset Age: "Now You See Yourself."
Great Reset Age: "Now You See Yourself."
#1/2022(Episode 1/3)
คนที่ใช้ชีวิตเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง จะเห็นโอกาสในวิกฤต
Great Reset Age: "Now You See Yourself."
#1/2022(Episode 2/3)
คนที่ไม่รู้จักดูตัวเอง จะเพ่งโทษสิ่งนอกตัว
Great Reset Age: "Now You See Yourself"
#1/2022(Episode 3/3)
ดูหนัง ดูละคร แล้วย้อนดูตัว เกิดความสะเทือนใจ ความประทับใจ และข้อคิดบางอย่าง
เพราะสรรพสิ่งล้วนเป็นธรรม
เมื่อศิษย์พร้อมอาจารย์ก็ปรากฏตัว
509 รับชม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   วิธีใดบ้างที่ช่วยให้เราเป็น High Performer | 5M EP.1365 สำหรับคนทำงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่หรือพนักงานซีเนียร์มากประสบการณ์ ถ้าหากอยากจะประสบความสำเร็จในที่ทำงานนั้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือการเป็น High Performer หรือพนักงานศักยภาพสูงที่น่าจับตามอง ซึ่งการเป็น High Performer นั้นก็สร้างคุณค่ามากมายทั้งให้กับองค์กรที่เราทำงานให้รวมถึงคุณค่าในตัวเราเอง ที่จะนำพามาซึ่งผลตอบแทนที่งดงามและความสำเร็จมากมายเลยทีเดียว โดยในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ เตรียมไปพบกับ 7 วิธีสำคัญที่จะช่วยให้เรามีคุณค่า ด้วยการเป็นคนทำงานที่เรียกว่า High Performer นั่นเอง #goodtime #5minutespodcast #missiontothemoonpodcast
   รับชมบทวิเคราะห์ ประเมินตลาดโภคภัณฑ์ปี 2565 ส่องโอกาสลงทุนปี 2566 เพื่อเป็นแนวทางให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจ พร้อมสัมภาษณ์สด ดร. กวินทร์ ภู่พกสกุล ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกอากาศในรายการเศรษฐกิจ Insight ทางทีวีดิจิตอลช่อง TNN 16 ประจำวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 #LHBank​​ #LHBankAdvisory​​ #TNN16
   Shopee แจ้งปิดให้บริการ “ชำระผ่านบัญชีธนาคาร” ถาวร ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ หลังประสบปัญหา มีผู้ใช้งานที่ผูกบัญชีธนาคารไว้กับแพลตฟอร์ม Shopee โดนสูบเงินออกจากบัญชีจำนวนมาก โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ทำธุรกรรมเอง และไม่ได้รับข้อความการแจ้งเตือนใด ๆ
   มหาเศรษฐีคริปโตเสียชีวิตติด ๆ กันถึง 4 ราย ภายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา รวมถึง…
   ดูทั้งหมด