การแสดงความคิดเห็น = As my opinion (ตามความเห็นของฉัน) มันเป็นการพูดโดยนำบรรทัดฐานของผู้พูดมาแสดงออกมา ไม่มีผิดหรือถูกตายตัว ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลสากลรองรับ เช่น มืดจังเลย เงียบจังเลย แบบนี้ก็ดีนะ
การวิพากษ์-วิจารณ์ = แบ่งออกเป็น 2 คำ
  • 1.
    วิพากษ์ = Citical Thinking การขบคิดอย่างมีหลักการ หรือที่เรียกว่าความคิดเชิงวิพากษ์ นั้นคือการคิดที่ยืนอยู่บนแนวคิดและหลักการที่อธิบายได้
  • 2.
    วิจารณ์ = Criticism, Review คือข้อทิ้งท้ายที่สำคัญจากการพิจารณาบนวิธีการและหลักการทั้งในเชิงบวกและลบ เช่นศิลปวิจารณ์ อรรถวิจารณ์
เมื่อรวมกัน การวิพากษ์วิจารณ์ = Criticize คือการขบคิด สงสัย ตั้งคำถาม พิจารณาและให้คำอธิบาย จำแนก ตัดสิน ในเรื่องดังกล่าวด้วยหลักการที่ชัดเจน ดี ดีเพราะอะไร ไม่ดี ไม่ดีเพราะอะไร
หากใช้ว่าวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของข้อทิ้งท้ายหรือสรุปดังกล่าว ก็จะนับเป็นการแสดงความเห็นโดย...
2ถูกใจ
68รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...