โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนชื่อเจ้าของรถใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของรถ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ รับมรดก ยกรถให้กันในครอบครัว หรือเจ้าของเก่าเสียชีวิตแล้วต้องการเปลี่ยนเจ้าของใหม่
1
จะต้องมีการทำเรื่องเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ หรือ การโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ ต้องมีการดำเนินการที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
โดยการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบและทำอย่างไร เรามีความรู้เรื่องนี้มาฝากค่ะ
โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ คืออะไร
การเปลี่ยนแปลงชื้อเจ้าของรถจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดจากการซื้อขายรถมือสอง การส่งมอบจากคนหนึ่งไปยังอีกคน มรดกตกทอด หรือเจ้าของเก่าเสียชีวิตแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงเจ้าของใหม่
จำเป็นจะต้องมีการ โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถโดยการ โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ อย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ได้
เช่น การทำประกันรถ หรือการขอสินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน เป็นต้น ในกรณีที่มีการซื้อขายรถจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ ให้เรียบร้อย
เนื่องจากหากยังไม่มีการโอนชื่อเป็นเจ้าของรถคนใหม่ แต่มีการนำรถไปเกี่ยวข้องกับคดีความหรือทำอะไรที่ผิดกฎหมาย อาจจะทำให้เจ้าของรถคนเก่าอาจพลอยโดนหางเลขไปด้วย
ทั้งนี้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ตามขั้นตอนที่จะต้องเดินทางเข้าไปยื่นเรื่องที่กรมขนส่งทางบก กับการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์
ซึ่งโดยส่วนมากแล้วหากมีการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์จะนิยมการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ด้วยการโอนลอย แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างเช่นกัน ทั้งนี้ในการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ สามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งในกรุงเทพ 5 แห่ง
หรือถ้าหากเป็นต่างจังหวัดก็สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันอย่างไร เราจะมีอธิบายให้เห็นภาพให้ชัดขึ้นกันต่อค่ะ
 • การโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ มีกี่ประเภท
ในการโอนรถหรือโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์
โดยไปยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก กับการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์โดยผู้ขายต้องเตรียมเอกสาร ส่งมอบเอกสารและเซ็นชื่อให้ถูกต้องทุกจุด
1
เพื่อให้ผู้ซื้อไปดำเนินเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ต่อเองที่สำนักงานขนส่ง โดยเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ในแต่ละประเภทมีดังนี้
 • เอกสาร โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ กับขนส่งทางบก
1. สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง หรือเล่มเขียว
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
4. แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)
 • เอกสารโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์แบบโอนลอย
1. สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ตัวจริง (เล่มเขียว)
2. สำเนาบัตรประชาชนของคนเก่า และคนใหม่
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. แบบฟอร์มการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์
5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาให้ถูกต้องครบทุกฉบับ
 • ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์
เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเตรียมงบในการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ โดยการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ภายในจังหวัดเดียวกันและข้ามจังหวัดมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ดังนี้
 • โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ภายในจังหวัดเดียวกัน
ค่าอาการแสตมป์ 10 บาท เพื่อได้บัตรคิว
ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ 280 บาท
 • โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด
ค่าคำขอการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 5 บาท
ค่าธรรมเนียมในการโอนรถมอเตอร์ไซค์ 100 บาท
ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 200 บาท
ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์* 100 บาท
ค่าอากรแสตมป์ 500 บาท**
*หากเล่มไม่ชำรุดหรือเก่า ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
**อากรแสตมป์ 500 บาทต่อการประเมินราคารถมอเตอร์ไซค์ 100,000 บาท
 • การโอนกรรมสิทธิ์รถแบบโอนลอย คืออะไร
การ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ คือ การที่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์หรือผู้ขายรถ ได้ขายรถมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์
โดยทำการเซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้แก่ผู้ซื้อ แล้วให้ผู้ซื้อไปดำเนินการเองที่สำนักงานขนส่งทางบก แต่ผู้ขายไม่ได้ไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่ง การที่ผู้ขายได้เซ็นเอกสารทั้งหมดให้ผู้ซื้อ
รวมไปถึงเอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้ผู้ซื้อไปดำเนินการโอนรถเองที่สำนักงานขนส่ง จึงเป็นการ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ นั่นเอง
โดยวิธีการ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ นี้ มักจะใช้ในการซื้อขายรถมือสองเป็นส่วนใหญ่ ผู้ขายจะทำการเซ็นเอกสารสำหรับการ โอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ รอไว้ก่อน แม้ว่าจะมีผู้ซื้อหรือยังไม่มีผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ตาม
เมื่อใดมีผู้สนใจและซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันนั้น ผู้ซื้อก็สามารถนำเอกสารโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ ที่ผู้ขายได้เซ็นไว้แล้ว นำไปโอนรถมอเตอร์ไซค์ที่สำนักงานขนส่งได้เลย
ผู้ขายไม่ต้องไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ให้เสียเวลา แต่ก็มีข้อควรระวังตรงที่
หากผู้ซื้อไม่นำเอกสารโอนลอยมอเตอร์ไซค์ ไปดำเนินการโอนรถที่ขนส่งให้เสร็จเรียบร้อย แต่กลับนำรถไปใช้ในทางที่ไม่ดี หรือทำผิดกฎจราจร จะทำให้ผู้ขายอาจได้รับความเสียหาย จึงจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายรถไว้ให้ดี
ข้อสังเกต ในส่วนของเอกสารการซื้อขายรถนั้น ควรมี 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้ขายรถและผู้ซื้อ เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานในการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ และผู้ขายควรเก็บสำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อเอาไว้ด้วย
เพราะป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง หากผู้ซื้อไม่ได้ไปโอนรถมอเตอร์ไซค์ที่สำนักงานขนส่งหลังจากที่ได้มีการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์กันเรียบร้อยแล้ว
เช่น ทำผิดกฎจราจร ฝ่าไฟแดง ขับรถเกินความเร็วที่กำหนด จะมีจดหมายใบสั่งส่งมาที่บ้านของผู้ขายหรือเจ้าของรถเดิม หรือผู้ซื้อนำรถไปทำเรื่องผิดกฎหมาย ก่อคดีความโดยนำรถที่ซื้อไปก่อเหตุ
หรือรถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นต้น ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของรถเดิมอาจจะต้องได้รับผิดชอบ โดยที่ตัวผู้ขายไม่ได้เป็นผู้กระทำเนื่องจากได้ขายรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นไปแล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องเก็บเอกสารการซื้อขายตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเอง
1
 • โอนรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัด / ข้ามจังหวัดกี่วันถึงจะได้เล่ม
หากผู้ซื้อได้ทำการซื้อรถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ไปดำเนินการโอนได้ที่ สำนักงานขนส่งในกรุงเทพ 5 แห่ง และสำนักงานขนส่งจังหวัดของคุณ
1
การโอนรถในจังหวัดเดียวจะมีความสะดวก รวดเร็วกว่าการโอนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัด สำหรับการโอนภายในจังหวัด จะใช้เวลาในการตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ ยื่นเอกสาร ดำเนินการทางด้านเอกสาร เร็วที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมง
และหากช้าสุดคือประมาณ 1 วัน ทั้งนี้คุณควรเตรียมเอกสารให้พร้อม ครบถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการยื่นเอกสารและดำเนินการได้เร็วขึ้น
ส่วนผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์โดยทะเบียนรถเป็นต่างจังหวัด กรณีนี้โอนรถข้ามจังหวัด จะต้องมีการทำเรื่องขอโอนรถข้ามจังหวัดเสียก่อน
นอกจากเอกสารการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณเตรียมไว้ในมือแล้ว จะต้องทำการกรอกใบคำขอสำหรับการโอนรถข้ามจังหวัดก่อน ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม หลังจากยื่นเอกสารการขอโอนรถข้ามจังหวัดแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดวันให้นำรถมอเตอร์ไซค์มาตรวจสภาพอีกครั้ง
อาจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินขอโอนรถข้ามจังหวัดขั้นตอนแรก ประมาณ 3 วัน เมื่อถึงวันนำรถมอเตอร์ไซค์มาตรวจสภาพแล้ว นัดวันรอรับเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนใหม่
 • สรุปแล้วโอนปกติกับโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ ต่างกันตรงไหน
อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า การโอนรถทั่วไป เป็นการที่ผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือ ผู้โอนและผู้รับโอน ต้องเดินทางไปดำเนินการโอนรถด้วยที่สำนักงานขนส่ง ซึ่งใช้เวลานาน มีขั้นตอนหลายขั้นตอน
ซึ่งต่างจากการโอนลอยที่มีความสะดวกต่อผู้โอนตรงที่ ไม่ต้องไปทำดำเนินการทำเรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้รับโอนที่สำนักงานขนส่ง เพียงเซ็นเอกสาร รับรองสำเนาให้ถูกต้อง และมอบอำนาจให้ผู้รับโอน เพื่อดำเนินการแทนได้เลย ซึ่งจะมีความสะดวกและรวดเร็ว
แต่การโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ จะมีข้อด้อยตรงที่ หากผู้ซื้อรถไม่ทำการโอนรถหลังจากที่มีการซื้อขายรถแล้ว แต่กลับนำรถไปใช้ในทางที่ไม่ดี หรือทำผิดกฎจราจร จะทำให้ผู้ขายอาจได้รับความเสียหาย
จึงจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายรถไว้ให้ดี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้ขายรถคันนั้นไปแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะตามมา ในกรณีผู้ซื้อนำรถมอเตอร์ไซค์คันนั้น ไปใช้ทำเรื่องในทางที่ไม่ดี
แต่ในการซื้อขายรถมือสองตามเต็นท์รถ การโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้กันเอง หรือมีการฝากขายรถมอเตอร์ไซค์กัน มักจะใช้วิธีการโอนลอย เพราะมีความสะดวก รวดเร็วกว่าการเดินทางไปขนส่งนั่นเอง
ทั้งนี้ก่อนเซ็นเอกสารอย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทุกฉบับให้ครบถ้วน และเก็บเอกสารสัญญาซื้อขาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
 • โอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วัน ถึงเอาเข้าไฟแนนซ์ได้
ก่อนที่หลายคนจะตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคัน คงต้องมีการคิดมาก่อนแล้วว่าจะเลือกซื้อรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเงินสด หรือเงินผ่อนดี
แต่สำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อรถด้วยเงินสดก่อน แล้วจะนำรถมาเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถในภายหลัง เพื่อนำเงินกลับไปใช้จ่ายหมุนเวียน แล้วผ่อนชำระเป็นงวด ๆ
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมีเงินก้อนกลับมาติดกระเป๋า นำมาใช้จ่ายหมุนเวียน แถมยังมีรถมอเตอร์ไซค์ เพิ่มขึ้นมาอีกคัน แต่หลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาว่า ไฟแนนซ์มักจะดูว่าคุณถือกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นมาแล้วกี่วัน
หลายแห่งใช้เวลาในการครอบครองเป็นเจ้าของนาน 2- 3 เดือน ทำให้ไม่สะดวกกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนกลับมาใช้หรือสำรองไว้อีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเมื่อมาที่เฮงลิสซิ่ง
เพียงคุณโอนรถเป็นชื่อคุณแล้ว สามารถเอารถเข้าไฟแนนซ์ ขอสินเชื่อทะเบียนรถที่เฮงลิสซิ่งได้เลย
สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์คู่ใจเป็นเงินทุน ได้เงินเร็ว
สินเชื่อสำหรับคนใจร้อน ต้องการเงินด่วน ใช้วงเงินไม่สูงมาก กับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์จากเฮงลิสซิ่ง เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ รับหลากหลายอาชีพ รถปีเก่าปีใหม่ก็กู้ได้ ไม่ต้องโอนเล่มมาเป็นชื่อของบริษัท* สนใจสินเชื่อเพิ่มเติม
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
หากคุณกำลังจะเตรียม โอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ แนะนำให้เตรียมเอกสารและเซ็นเอกสารให้ถูกต้อง เพื่อช่วยให้การดำเนินเรื่องในการโอนรถเป็นไปอย่างเรียบร้อยและไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง
ทั้งนี้เรื่องที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการโอนรถมอเตอร์ไซค์เราได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์และหลังจากที่โอนรถเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ยังสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์มาขอสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินได้ โอนรถเพียง 1 วันก็ขอสินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงิน สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้เลย สะดวก ง่าย ไม่รอนาน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครสินเชื่อได้
11ถูกใจ
10แชร์
44Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   เปิดเบื้องหลัง "หญิงแย้" นั่งอนุกรรมการแพลตฟอร์มดิจิทัล กสทช. เปิดเบื้องหลัง พร้อมชื่อคนดัน "หญิงแย้” นนทพร ธีระวัฒนสุข นั่ง คณะอนุกรรมการ กสทช. ด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
   BG SHARE 🦚 วันนี้ขอเสนอ 🦚 รู้หรือไม่ว่า BGC ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 170 บริษัทรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วน้า
   ก๋วยเตี๋ยวเรือ "ทองสมิทธ์" ทำเงินได้มากแค่ไหน ?
   ‘เรย์ ดาลิโอ’ชี้ตัวการสำคัญ คือ ‘เงินเฟียต’ ที่ถูกพิมพ์มากเกินไป ‘เรย์ ดาลิโอ ’เตือน “วิกฤตค่าเงิน” กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีตัวการสำคัญมาจาก “เงินเฟียต” ที่ถูกพิมพ์ออกมามากเกินไป พร้อมย้ำ “สเตเบิลคอยน์” สกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ “เงินเฟ้อ” จะปลอดภัยแต่ไม่ใช่กับ “บิตคอยน์”
   ดูทั้งหมด