พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส ธรรมภาษิตไว้บทหนึ่งว่า..
"เธอทั้งหลายจงดูรถอันไม่มีโทษ มีหลังคาสีขาว มีเพลาเดียว ไม่มีทุกข์ แล่นไปถึงที่หมาย ตัดกระแสตัณหาขาด ไม่มีกิเลสเครื่องผูกพัน"
กายใจที่บริสุทธิ์
คำว่า "รถ" หมายถึง สรีระร่างกายของเรา ซึ่งเคลื่อนไหวไปมาได้ เหมือนรถคำว่า "ไม่มีโทษ" เป็นชื่อของศีล
เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้ว การงานใดๆ ที่กระทำลงไป ย่อมเป็นงานที่ไม่มีโทษ คำว่า "หลังคาสีขาว" คือใจที่ขาวใสบริสุทธิ์ เป็นใจที่หลุดพ้น เหมือนหลังคาที่มุงดีแล้ว กิเลสย่อมไม่รั่วรดเข้ามาในใจ
คำว่า "มีเพลาเดียว" เป็นชื่อของสติ เมื่อใจบริสุทธิ์หยุดนิ่งแล้ว สติก็จะตั้งมั่นเป็นสัมมาสติ เป็นมหาสติ เพลารถจึงเป็นเหมือนสติที่จะหมุนไปในทางที่ชอบ สู่ทางสายกลาง ทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจด
จิตเข้าไปสู่แหล่งแห่งความสุข อันไม่มีประมาณ และมุ่งตรงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ คำว่า "ถึงที่หมาย" ท่านหมายเอาบุคคล ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต คือบรรลุธรรมกายอรหัตแล้ว ได้ดำเนินจิตผ่านดวงธรรม ผ่านกายภายในเข้าไปเป็นลำดับ
จนกระทั่งถึงกายธรรมอรหัต จิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย สังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงหมดสิ้น คือตั้งแต่สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ละได้หมด สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ตัดขาดเหมือนตาลยอดด้วน ไม่มีการงอกขึ้นมาอีก
ตัดกระแสตัณหาขาด ไม่มีกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา หมดความทะยานอยากในกามภพ รูปภพ และอรูปภพ ไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัด ปลดพันธนาการของชีวิตได้แล้ว จิตอยู่ในกระแสพระนิพพาน มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จิตเป็นอิสระอย่างแท้จริง ได้เข้าถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตคือบรรลุพระนิพพานนั่นเอง
ก่อนที่จะดำเนินจิตเข้าสู่ภายใน เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางนั้น ในเบื้องต้นเราต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์ เพราะศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง
ถ้าศีลของเราบริสุทธิ์จะเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่น เมื่อสมาธิตั้งมั่นดีแล้ว ย่อมก่อให้เกิดปัญญา เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ก็จะรู้เห็นไปตามความเป็นจริง สามารถกำจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้
ดังนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา หรือไตรสิกขานี้จึงเป็นหลักที่สำคัญยิ่ง ของการศึกษากิจในทางพระพุทธศาสนา พวกเราควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ตรงตามพุทธประสงค์ต่อไป
โอวาทคุณครูไม่ใหญ่
(วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑)
รวมพระธรรมเทศนา ๒ หน้า ๔๙-๕๑
ภาพจาก เพจการบ้าน
51ถูกใจ
52แชร์
277รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   อุดมการณ์ VS ปากท้อง โดย
   The Guide to Eyeshadow101 อายแชโดว์ นับเป็นส่วนสำคัญขั้นตอนหนึ่งของการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้า เมื่อดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ
   อธิบายข่าวการหมุนของแก่นโลก #ตามเนื้องานวิจัยจริงๆ (เรียบเรียงโดย สัมโมทิก สวิชญาน)
   พิสูจน์ตำรวจไทย แผลลึกดาราสาวไต้หวัน - เปิดใจ โฆษกศาลยุติธรรม กรณีตะวัน-แบม พูดคุยกับ รังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล . และร่วมพูดคุยกับ สรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กรณีตะวัน-แบม อดอาหารและน้ำ เพื่อประท้วงกระบวนการยุติธรรม
   ดูทั้งหมด