ศิลปะ
หลากหลาย กว้าง
แคบ
อยู่ที่คน
บางอย่างเป็นศิลปะของบางคน บางกลุ่ม
แต่กลับไม่ใช่เป็นศิลปะกับอีกบางคน บางกลุ่ม
บางคนก็บ้าวิชาการ หลักการ ถูกต้อง
บางคนก็อิสระ และก้าวข้ามไปในหลากหลายมิติ
ไม่ยึดติด
บางคนก็บ้าจัดหมวดหมู่ ทั้งคนเสพและสื่อ
และคนสร้างคนทำคนคิด
แต่ก็เข้าใจว่ามีความจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจ
และศึกษา
3 ถูกใจ
97 รับชม