20 ธ.ค. 2022 เวลา 14:10
โสดาบัน 🙏
ข้อธรรมที่ว่า โสตาปัตติยังคะ หรือ โสดาบัน จักถึงความบริบูรณ์ได้ ด้วยเหตุดังนี้ เพื่อให้ถึงฐานะแห่งความบริบูรณ์ของโสตาปัตติยังคะหรือโสดาบัน ไปตามลำดับ จึงนำเอากีฏาคิริสูตร ข้อ238 เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่ม... อ่านต่อ
โฆษณา