20 มี.ค. 2023 เวลา 01:34 • อสังหาริมทรัพย์
ราคาที่ดิน มี 3 แบบค่ะ
1) ราคาตลาด
2) ราคาประเมินของเอกชน
3) ราคาประเมินของกรมที่ดิน
แนวโน้มราคาที่ดินขึ้นกับปัจจัย ดังนี้
1) การปรับเพิ่มราคาประเมินของกรมที่ดิน (ที่ผ่านมา ปรับทุก 4 ปี) ส่งผลให้ราคาตลาดและราคาประเมินของเอกชน ปรับตามไปด้วย
2) นโยบายการเก็บภาษี นโยบายส่งเสริมการลงทุน ดัชนีผู้บริโภค ฯลฯ
3) ปัจจัยอื่นๆเช่น อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน ฯลฯ
แล้วจึงมาดูควบคู่กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแผน 5 ปี (2566-2570)
ราคาที่ดิน มีแต่เพิ่ม ไม่มีลดค่ะ เพราะเป็นของมีจำกัด ไม่งอกเพิ่ม โยกย้ายไปไหนไม่ได้ ถ้าจะลงทุนเพื่อหวังกำไรส่วนต่าง ความเสี่ยงคือ 1.ขาดทุนดอกเบี้ย 2.ซื้อขายเปลี่ยนมือไม่ง่ายนัก 3.ภาระภาษี ค่ะ
โฆษณา