โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL
เพราะสรรพสิ่งคือระบบ ไม่ว่ารูปหรือนาม ไม่มียกเว้น รวมทั้งปัญญา ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ก็มีธรรมชาติเป็นอย่างเดียวกัน
ระบบคืออะไร นำไปสู่ปัญญา องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างไร
เวลาจะแก้ปัญหา เรามักพูดว่าต้องคิดเป็นระบบ ท่านคิดว่า “แนวคิดเชิงระบบ” คืออะไร
เวลาจะทานกาแฟร้อน ทำไมท่านต้องเอาผงกาแฟ ครีม น้ำตาล และน้ำร้อน มาชงเข้าด้วยกัน ทำไมท่านไม่ทานทีละอย่าง
ในขณะท่านเอาองค์ประกอบทั้งหมดมาชงเข้าด้วยกัน กาแฟร้อนก็เกิดขึ้น มีความเป็นหนึ่งเดียว คือหนึ่งถ้วย สามารถแสดงศักยภาพออกมาในรูปของความหอมและรสชาติ ทำให้ถ้วยนั้นมีคุณค่าที่สะท้อนออกมาในรูปของราคาและกำไร
กาแฟร้อนคือระบบ สรรพสิ่งก็คือระบบ เพราะมันมีธรรมชาติเดียวกัน
ในการทำความเข้าใจว่าระบบคืออะไร สามารถนำไปสู่ปัญญาได้อย่างไรผมขอเสนอ ทฤษฎีกาแฟร้อน COFFEE THEORY ที่ว่า 1. สรรพสิ่งใดๆ มีความเป็นหนึ่งเดียว 2. ในความเป็นหนึ่งเดียว มันต้องมีองค์ประกอบ 3. องค์ประกอบเหล่านั้นต้องเชื่อมโยงกัน 4. ในขณะที่มันเชื่อมโยงกัน ภาวะองค์รวมใหม่ก็เกิดขึ้น 5. ภาวะดังกล่าวสามารถแสดงศักยภาพที่แตกต่างจากเดิม 6. ศักยภาพใหม่นี้เองที่สร้างคุณค่าและมูลค่าที่สูงขึ้น
เพราะสรรพสิ่งคือระบบ ไม่ว่ารูปหรือนาม รวมทั้งปัญญา ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ก็มีธรรมชาติเป็นอย่างเดียวกัน เพราะต่างก็คือระบบ และล้วนมีคุณสมบัติทั้ง 6 ข้อดังกล่าวข้างต้นทั้งสิ้น
การทำความเข้าใจในทฤษฎีกาแฟร้อนนี้เองคือ กุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่ความเข้าใจที่ว่า ความรู้คืออะไร มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
อะไรทำให้คนเรา “คิดเป็น” อะไรทำให้คนเราแตกต่างกันทางความคิด ปัญหาเชิงซ้อนคืออะไร เราจะรับมือกับปัญหาเชิงซ้อนได้อย่างไร นวัตกรรมคืออะไร เราจะพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจขึ้นมาได้อย่างไร
องค์กรหนึ่งเดียวคืออะไร เราจะสร้างองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพได้อย่างไรคุณค่าองค์กรคืออะไร เราจะสร้างองค์กรให้มีคุณค่าที่สูงขึ้นได้อย่างไรทำอย่างไรจึงจะสร้างองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ทฤษฎีกาแฟร้อน COFFEE THEORY ศาสตร์เชิงระบบเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
เปิดแล้ว หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CP 201: การแก้ปัญหาเชิงซ้อน" วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 ท่านที่สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetFofMz6FZZJHHUZbmWOwg3dmu2Up4pEaMI5Gkf-BU1qpGbw/viewform
ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://www.intranshipot.com/schedules
ท่านสามารถอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://www.intranshipot.com/
081-439-5500, 081-932-9177
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา