จงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญและความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว...
พระราชดำรัสการพิชีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๖
ปรัชญาโรงเรียน
"สร้างสรรค์ทางความคิด
เรียนวิทย์แบบรอบรู้
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ประเสริฐล้ำด้านคุณธรรม
นำความสุขสู่สังคม"
Admin 02
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา