18 ม.ค. เวลา 15:12 • การตลาด

"อะไรคือ IMC ?"

IMC หรือ Integrated Marketing
Communication คือ
วิธีที่ใช้สำหรับสื่อสารในด้าน
การตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ
ที่ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์
อย่างสอดคล้องเพื่อให้ไปถึง
กลุ่มเป้าหมายของตนเองมากที่สุด
มีความครอบคลุมในการนำเสนอ
โดยจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้รับสาร
เกิดความคล้อยตาม รู้สึกเชื่อถือ
!!เน้นย้ำสำคัญคือ!!
การตลาดแบบครบวงจร
หรือการตลาดแบบบูรณาการนี้
ต้องสร้างความสอดคล้อง
ในทุกช่องทางให้มากที่สุด
เพื่อลดการเกิดภาพลักษณ์เชิงลบ
ไม่ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกสับสน
จนจับใจความหรือสิ่งที่ธุรกิจ
ต้องการสื่อสารไม่เจอ
📍ต้องการคำปรึกษา ฟรี !
.
📍ติดตามคอนเทนต์ดีๆ จากพวกเรา
ทาง YouTube : https://bit.ly/3K87zzN
.
📍ติดตามรับฟังผ่านช่องทาง Podcast
Google Podcasts - https://bit.ly/3s6Ba6l
Pocket Casts - https://bit.ly/3GNxiv7
Radio Public - https://bit.ly/3GQWBfY
.
#DLG #LightUpYourBusiness
#DLA #podcasts #digitalmarketing
#ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
โฆษณา