27 เม.ย. เวลา 16:37 • การเมือง

กฎกติกาของ กกต.เรื่อง การแนะนำตัวของผู้สมัคร สว.

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Office of the Election Commission of Thailand
ข่าวประชาสัมพันธ์ I PRESS RELEASE
การแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขที่ข่าว 78/2567 วันที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2567
ด้วยปรากฏว่ามีบุคคล กลุ่มบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำตัว ของผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ รวมถึง การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ก่อนที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 มีผลใช้บังคับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเรียนว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่
26 เมษายน 2567 และระเบียบดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดังนั้น เพื่อให้การแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 และพึงระมัดระวังในการดำเนินการแนะนำตัวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกำหนดด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคล กลุ่มบุคคลที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำตัวของผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ รวมถึงการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลที่ประสงค์จะลงสมัคร
รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาไว้ด้วยแล้ว
และหากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิด จักดำเนินการตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดต่อไปทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444
“ทุกคําถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ
เราติดตามด้วยความใส่ใจ
๓. วิธีการแนะนำตัว
๓.๑ แนะนำตัวด้วยการบอก ชี้แจง หรือแจกเอกสารให้ผู้สมัคร
๓.๒ แนะนำตัวโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ แนะนำตัวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สมัครอื่นในการเลือก โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (ระเบียบฯข้อ 4)
(๑) ผู้สมัครต้องกระทำด้วยตนเองเท่านั้น ให้ผู้ช่วยเหลือหรือบุคคลใดกระทำไม่ได้
(๒) ข้อความต้องเป็นไปตามระเบียบฯข้อ ๗ (ข้อความในเอกสารแนะนำตัว)
(๓) ต้องเผยแพร่แก่ผู้สมัครในการเลือกเท่านั้น เผยแพร่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัครไม่ได้
๔. เอกสารแนะนำตัว (ไม่ใช่เอกสาร สว.๓ แนบท้ายระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือก สว. ๒๕๖๗)
๔.๑ ขนาดของเอกสาร ไม่เกินกระดาษ A4 (210 x 297 มิลลิเมตร) และไม่เกิน ๒ หน้า
(ระเบียบฯข้อ ๗)
๔.๒ ข้อความในการเอกสาร (ระเบียบฯข้อ ๗)
(๑) ข้อมูลส่วนตัว
(๒) รูปถ่ายของผู้สมัคร
(๓) ประวัติการศึกษา
(๔) ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัคร
โฆษณา