31 พ.ค. เวลา 09:38

How To เก็บเงินในวัยเรียน

1.ตั้งเป้าหมายซื้อ iPad ซื้อ iMac ซื้อ iPhone
2.กำหนดตัวเลขและระยะเวลา เช่น
iPhone ราคา 41,900 บาท
ระยะเวลา 1 ปี ภายในปี 2567-2568
= เก็บเงิน 41,900 ภายใน 1 ปี
3.คำนวณเงินที่ต้องการเก็บ
41,900/365 = 115/วัน
4.วางแผนเก็บเงิน
=คำนวณรายรับ-รายจ่ายของตัวเอง
ยกตัวอย่าง
รายรับ
1.ค่าขนม 150 บาท
2.ค่าทำงานพิเศษ 200 บาท
= 150+200 = 350 บาท/วัน
รายจ่าย
1.ค่าขนม+ค่าอาหาร -100 บาท
2.ค่าอื่นๆ -50 บาท
= -100+(-50) = -150 บาท
รายรับ - รายจ่าย
350-150 = 200 บาท เงินเหลือเก็บ 200 บาท
แบ่งเป็น 2 ส่วน
ค่า iPhone 115 บาท เงินเก็บ 85 บาท
5.ลงมือทำ
*เก็บเงินก่อน ค่อยใช้*
ผู้เขียน Custard Baitoei
โฆษณา