6 มิ.ย. เวลา 14:12 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

♻️ เปิดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP 2024

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดแผน PDP 2024 มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้นเป็นสัดส่วน 51% จากแผนเดิม 36% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด โดยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีมากที่สุดถึง 30% ของพลังงานทดแทนทั้งหมด หรือประมาณ 2 หมื่นเมกะวัตต์
✅️ นอกจากนี้จะมีการกำหนดให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR) ขนาด 600 เมกะวัตต์ และการใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผสมร่วมกับก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วน 5% ของการใช้ก๊าซฯ ไว้ในแผนด้วย
✅️ สำหรับแผนก๊าซธรรมชาตินั้น เบื้องต้นคาดว่าปริมาณการใช้ก๊าซฯ จะไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการใช้ก๊าซฯ สำหรับผลิตไฟฟ้าจะลดลง ซึ่งเกิดจากการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น และการใช้ก๊าซฯ สำหรับยานยนต์ (NGV) ก็จะลดลง ขณะที่การใช้ก๊าซฯ ภาคอุตสาหกรรมจะมากขึ้น อีกทั้ง จะมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาทดแทนความต้องการใช้ก๊าซฯ ที่มากขึ้นในอนาคตด้วย
✅️ แผน PDP 2024 ดังกล่าว เบื้องต้นคาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงปลายแผนในปี 2037 จะสูงถึง 5.5 – 5.6 หมื่นเมกะวัตต์ จากในแผนเดิมที่ 3.6 หมื่นเมกะวัตต์ ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าใหม่จะต้องเพิ่มขึ้น โดยจะพิจารณาเป็นรายภาค โดยเฉพาะภาคใต้ และภาคเหนือ ที่ยังมีไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ซึ่งการวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30-40% ในปี 2030 และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050
✅️ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดไทม์ไลน์ ตั้งเวทีรับฟังความเห็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2567-2580 ( PDP 2024 ) และแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ( Gas Plan) 12-13 มิ.ย. 2024 และรับฟังความเห็นผ่านออนไลน์ 17 และ 19 มิ.ย. 2024
โดยจะนำความเห็นทั้งหมดมาปรับปรุงในแต่ละแผน และนำมารวมกันอยู่ภายใต้แผนหลักคือ แผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ,คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ คาดว่าแผนทั้งหมดจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 2024 นี้
🚩 แหล่งที่มาของข้อมูล:
ติดตามข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่
Facebook: Net Zero Techup
#NetZeroTechup #GlobalWarming #ClimateChange #NetZero #GlobalBoiling #PDP2024 #Nuclear #Hydrogen #SolarEnergy
โฆษณา