15 มิ.ย. เวลา 08:58 • หุ้น & เศรษฐกิจ

หัวใจสำคัญของการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนคือ ความมุ่งมั่นต่อหลักการสำคัญ

วิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และเทคนิคการวัดผลที่แข็งแกร่ง องค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ จะนำทางเราไปสู่วันพรุ่งนี้ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันดีกว่า ประกอบด้วย
1. หลักการความยั่งยืน ซึ่งตัวอย่างของหลักการนี้ เช่น ความเท่าเทียมระหว่าง generation แผนรับมือความเสี่ยง และ มลภาวะมีราคาที่ต้องจ่าย
2. กระบวนการวิธีเพื่อความยั่งยืน เช่น การประเมินวัฏจักรชีวิต การออกแบบที่ยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน และการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
 
3. เทคนิคการประเมินการวัด เช่น Carbon Footprint ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การรายงานความยั่งยืน การรับรองอาคารสีเขียว และการสร้างสมดุลธุรกิจ 3 ประการ ได้แก่ คน กำไร และโลก
 
 
#ความยั่งยืน
#เศรษฐกิจสีเขียว
#การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ
#การพัฒนาที่ยั่งยืน
#เศรษฐกิจหมุนเวียน
#ESGuniverse
โฆษณา