18 มิ.ย. เวลา 01:00 • การเกษตร

เจาะงบ “วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง” 3 ปีกำไร 1.6 แสน ยื่นประมูลข้าว 10 ปี 286 ล้าน

เปิดงบ บ.วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จ.กำแพงเพชร จัดตั้งบริษัทปี 63 เงินทุน 2 ล้านบาท ผลประกอบการ 3 ปี มีกำไรรวม 162,450 บาท ยื่นซองประมูลข้าว 10 ปี ราคาสูงสุดรวม 286 ล้าน
กรณีรัฐบาลเปิด ประมูลข้าว 10 ปี ในสต็อกรัฐบาล หลังจากองค์การคลังสินค้า ( อคส.) นายกฤษณรักษ์ ใจดี รักษาการแทนผู้อำนวย อคส. ได้ดำเนินการเปิดซองข้อเสนอของเอกชน วันนี้ (17 มิถุนายน 2567) ซึ่งมีบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ ทั้ง 7 ราย ได้เข้ามายื่นเสนอ 6 ราย โดยมีบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคาสูงสุด ทั้ง 2 คลัง คือ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร มูลค่ารวม 286,302,619.64 บาทนั้น
"ฐานเศรษฐกิจ" ได้ตรวจสอบข้อมูลบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านระบบการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Creden Data จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 มีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 2 ล้านบาท โดยมีกรรมการบริษัททั้งหมด 3 คน คือ
 • 1.
  นางสาววรรณิสา ทองจิตติ
 • 2.
  นางสาวทานตะวัน นาสมใจ
 • 3.
  นายศิวะ มาประเสริฐ
ขณะที่ผู้ถือหุ้น บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด พบว่ามีด้วยกัน 3 ราย ดังนี้
 • 1.
  นางสาวทานตะวัน นาสมใจ ถือหุ้นสูงที่สุดในสัดส่วน 40% จำนวน 8,000 หุ้น
 • 2.
  นายศิวะ มาประเสริฐ ถือหุ้นรองลงมาในสัดส่วน 35% จำนวน 7,000 หุัน
 • 3.
  นางสาววรรณิสา ทองจิตติ ถือหุ้น 25% จำนวน 5,000 หุ้น
จากการตรวจสอบข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (2564-2566) พบข้อมูลแยกเป็นรายปีดังนี้
ปี 2564 มีสินทรัพย์รวม 7,872,678 บาท ไม่มีรายได้ รายจ่ายรวม 159,741 บาท ขาดทุน 159,741 บาท
ปี 2565 มีสินทรัพย์รวม 928,689 บาท มีรายได้รวม 7,923,530 บาท รายจ่ายรวม 7,847,519 บาท กำไร 76,011 บาท
ปี 2566 มีสินทรัพย์รวม 1,174,870 บาท มีรายได้รวม 2,293,623 บาท รายจ่ายรวม 2,293,623 บาท กำไร 246,180 บาท
ทั้งนี้ รวมผลประกอบการ 3 ปี บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด พบว่า มีผลกำไรรวม 162,450 บาท
สำหรับบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้ายื่นเสนอซื้อข้าว 10 ปี ทั้งหมด 2 คลัง มูลค่ารวม 286,302,619.64 บาท ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการยื่นเสนอราคาสูงสุดทั้ง 2 คลัง
คลังแรก คือ คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับ มีรวมปริมาณข้าวทั้งสิ้น 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ
โดยมีบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นซองเสนอราคามูลค่า 64,010,216.32 บาท เฉลี่ยราคา 19,070 บาทต่อตัน
คลังที่ 2 คือ คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) ทั้งหมด 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ
โดยมีบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ยื่นเสนอราคามูลค่า 222,292,403.32 บาท เฉลี่ย ราคา 19,070 บาทต่อตัน
โฆษณา