21 มิ.ย. เวลา 06:30 • ข่าว

สพฐ. ยกมาตรฐาน "การอ่าน-การเขียน" ตามแนวทาง PISA ทั้งระบบในทุกช่วงวัย

สพฐ. เพิ่มฐานการอ่านสู่การเขียน เตรียมพร้อมความฉลาดรู้ยกมาตรฐาน ตามแนวทาง PISA ทั้งระบบ ทุกช่วงวัย
วันที่ 20 มิ.ย. 2567 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำและดำเนินการเพื่อให้มีการเผยแพร่และจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมฉลองวันสำคัญนี้อย่างต่อเนื่อง
โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 พบว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีตั้งแต่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป รวมถึงเสียงสะท้อนที่ได้แนะนำติชมเข้ามา ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปปรับปรุงการจัดทำหนังสือให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
จากนั้นได้มีการพิจารณาวางแผนการดำเนินงานการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2568 อาทิ การกำหนดหัวข้อการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดทำหนังสือฯ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ ได้แก่ ภาพปกหนังสือ ชื่อหนังสือ และผลงานเขียน ในลักษณะของเรื่องเล่า เรื่องสั้น การ์ตูนช่อง บทร้อยกรอง ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ ผู้ส่งผลงานจะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรจาก สพฐ. รวมถึงกำหนดคำสำคัญในการเสนอผลงานของนักเรียน บทความพิเศษภายในเล่ม และปฏิทินการดำเนินงาน เป็นต้น
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ ควรดำเนินงานให้ครบถ้วนตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด เพื่อให้หนังสือวันเด็กแห่งชาติเป็นหนังสือที่ใช้สำหรับการปูพื้นฐานการรักการอ่านและนำสู่การคิดวิเคราะห์ กระตุ้นให้เด็กและครูอยากอ่านและนำไปใช้ประโยชน์ จนสามารถพัฒนาสู่การเขียนที่มีประสิทธิภาพได้
โดยให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนักเรียน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง การเขียนเรื่อง การวาดภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมความฉลาดรู้เพื่อยกมาตรฐานการอ่าน การเขียน ตามแนวทาง PISA ทั้งระบบ ในทุกช่วงวัย พร้อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เห็นความสำคัญของหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ในแง่ของความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งถือเป็นเวทีที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถและต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดการพัฒนาการอ่าน เพื่อปูพื้นฐานการรักการอ่าน และนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ต่อไป
อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นให้เด็กรักการอ่าน ด้วยหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2568 นี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่านแล้ว ยังทำให้เด็กได้รับสาระความรู้รอบตัวที่น่าสนใจไปพร้อมกัน เด็กๆ จะได้อ่านหนังสือที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ ทันสมัย อ่านสนุก เหมาะสมกับวัย และยังเปิดเวทีให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้ามาตีพิมพ์ลงในเล่มด้วย เป็นการส่งเสริมการอ่านอย่างรอบด้าน สนุกและได้ความรู้อีกด้วย.
ขอบคุณเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
โฆษณา