THE BRIEFCASE

thebriefcaseth
ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
การลงทุน
สรุปทุกเรื่องราวที่ ผู้บริหารยุคนี้ต้องรู้ พัฒนาทักษะ ศึกษาเคสธุรกิจ และสร้างนวัตกรรม
ไม่มีซีรีส์