มีบัญชีอยู่แล้ว?

ภาษี

  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    "ภาษี" ภาระที่ประชาชนมีหน้าที่ต้องนำส่งให้ภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสนับสนุนรัฐและกิจการของรัฐ
    2 พ.ย. 2021 เวลา 08:26
  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    2 พ.ย. 2021 เวลา 08:25