คอมพิวเตอร์

  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    "คอมพิวเตอร์" อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการกับข้อมูล
    28 ต.ค. 2021 เวลา 06:36
  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    28 ต.ค. 2021 เวลา 06:35