พุทธศาสนา

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    31 ต.ค. 2021 เวลา 06:41
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    'พระพุทธศาสนา' หรือ 'ศาสนาพุทธ' เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา มีพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
    31 ต.ค. 2021 เวลา 06:40