มนุษย์เงินเดือน

  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    "มนุษย์เงินเดือน" คำที่ใช้เรียกบุคคลที่ทำการประจำและมีเงินเดือน
    24 พ.ย. 2021 เวลา 10:18
  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    24 พ.ย. 2021 เวลา 10:06