digitaldisruption

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    31 ต.ค. 2021 เวลา 08:28
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    "Digital Disruption" การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเป็นผลมาจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจ หรือการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
    31 ต.ค. 2021 เวลา 08:28