มะนาว

  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    "มะนาว" เป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง ผลมีรสเปรี้ยวจัด จัดอยู่ในสกุลส้ม (Citrus) ผลสีเขียว
    23 พ.ย. 2021 เวลา 08:28
  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBT
    23 พ.ย. 2021 เวลา 08:27