รัฐวิสาหกิจ

  • รูปของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    1 พ.ค. เวลา 14:13
  • คำนำของชุมชนถูกอัปเดตโดยBaitoeii
    รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) องค์การ หรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
    1 พ.ค. เวลา 14:13