กฐิน เขตตะ

การเกษตรและท่องเที่ยว
ฟาร์มข้าวหอมปทุม ฟาร์มหอยขมในอนาคต