ลิตา เถียน

นำเสนอเพราะเขียนได้ดี สรุปได้กระชับ
เศรษฐกิจโลก 1,000 ปี  ตอนที่ 1 ยุคกลาง...อ่านต่อ