R

Rut.SupAnan

อัพเดทครับ
เมื่อกี้ทางศูนย์ ศบค. เขาออกมาแถลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การตรวจหาไวรัส COVID-19 ใหม่แล้วนะครับ ตอนนี้ทางสาธารณสุขเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ที่ว่าหากมีอาการ หรือแสดงอาการไข้ขึ้นตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปร่วมกับอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก มีปอดอักเสบ แค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถไปติดต่อขอรับการตรวจโรคไวรัสได้เลย
และยิ่งหากมีปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆด้วยเช่น มีประวัติการเดินทางไปที่ที่เป็นแหล่งชุกชุมของโรค หรือทำอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาศัยอยู่ในสถานที่ชุมชนแออัด หรื...อ่านต่อ