• Bankkraten Kornkeaw
  • 458
   โพสต์
  • 4
   ผู้ติดตาม
  • 5
   กำลังติดตาม
    • ฉลาดคิด จิตจึงหลุดพ้น
     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากว่าภิกษุไม่เป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของผู้อื่นไซร้ เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาว่า เราทั้งหลาย จักเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของตน ภิกษุทั้งหลาย เธอพึงศึกษาอย่างนี้แล... อ่านต่อ
     1 รับชม
     • กำลังใจ...ไม่มีที่สิ้นสุด
      เราเกิดมาชาติหนึ่งก็จะต้องเพิ่มอุปนิสัยที่ดี
      และขัดเกลาแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีให้หมดไป
      เราต้องใช้วันเวลาเพื่อการนี้นะลูกนะ... อ่านต่อ
      4 รับชม
      • สิ่งที่โลกขาดแคลน
       สิ่งที่มหาเศรษฐีและผู้มีอำนาจในโลกขาดแคลน...
       คือ ความสุข และความรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต
       เรามาถึงจุดตรงนี้แล้ว... อ่านต่อ
       1
       • จ ริ ง แ ค่ ไ ห น
        เป็นเรื่องแปลก... สิ่งที่ดีอยู่ใกล้
        แต่การแสวงหา มักทำกันอย่างไม่เต็มที่เต็มกำลัง
        เรามักจะใช้เวลาให้หมด ไปกับเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระ... อ่านต่อ
        2 รับชม
        • สาธุๆๆๆ ค่ะ
         "ใจหยุดเป็นที่สุดของทุกสิ่งที่เราปรารถนา"
         ซึ่งความสุขที่แท้จริง ความบริสุทธิ์ หรือความรู้แจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์ และสรรพสิ่งทั้งหลาย อยู่ที่ใจหยุดนิ่งอย่างเดียว ดังนั้น.. "หยุดจึงเป็นตัวสำเร็จ" ที่เราจะต้องฝึกกันให้ได้ ฝึกกันไปทุกวันให้สม่ำเสมอ... อ่านต่อ
         1 รับชม
         • ปล่อยวางหมด ก็หมดทุกข์
          สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ต่างก็แสวงหาความสุขที่แท้จริง แต่ส่วนมากมักจะพบแต่ความสุขที่เป็นอามิส คือ ความสุขที่ยังมีความทุกข์เจือปนอยู่ เพราะอิงอาศัยวัตถุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคน สัต... อ่านต่อ
          3 รับชม
          • ท ห ร ะ ภิ ก ษุ ห นุ่ ม
           วัยของเรายังหนุ่มยังแน่น ยังแข็งแรงอยู่
           วัยนี้...พระพุทธเจ้าใช้คำว่า ทหระ ทหารวัยหนุ่ม
           วัยนี้เป็นกำลังสำคัญ... อ่านต่อ
           2 รับชม
           • จิตสะอาดปราศจากธุลี
            การขจัดกิเลสอาสวะเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ที่แสวงหาทางหลุดพ้น เพราะตราบใดที่กิเลสยังครอบงำจิตใจอยู่ ชีวิตจะต้องระทมทุกข์อยู่ตลอดเวลา ทั้งทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ และทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราว หากเรายังหาสาเ... อ่านต่อ
            1
            • ความโศกสิ้นสุด เมื่อจิตหลุดพ้น
             การเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง คือ อายตนนิพพาน เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกำลังบุญ มาก ๆ บุญน้อยไปไม่ถึง ต้องมีกำลังบุญเต็มเปี่ยมจึงจะไปถึงได้ บุญจะเต็มเปี่ยมได้เร็ว ย่อมขึ้นอยู่กับการทำบุญถูกอู่แห่งทะเลบุญ ถูกทักขิไณย... อ่านต่อ
             1 รับชม
             • เมตตาธรรม
              เมื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
              คำว่า "รักเพื่อนมนุษย์" จะเกิดขึ้น
              เป็นความรักที่บริสุทธิ์...ปรารถนาดี... อ่านต่อ
              1
              1 รับชม