Y

Yudthana Sanguansakdiksol

COVID-19 vaccines
BREAKING !! : ล่าสุดวัคซีนของ Moderna Inc. มีประสิทธิภาพสูงถึง 94.5% ในการป้องกันโรค COVID-19 หลังจากข่าวออกมาทองคำร่วงลงเกือบ 30 $/Oz...อ่านต่อ