หลากหลายสาระและความรู้

ชีวิตอนัตตา
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา ใกล้ อยุชฌบุรี ณ ที่นั้นแลพระพุทธองค์ทรงเปรียบชีวิต ของคนทุกชีวิตที่เกิดมาแล้ว หาตัวตนมิได้และไม่มีสาระเหมือนสิ่งไม่มีสาระ 5 ประการคือ
1.กลุ่มฟองน้ำในแม่น้ำ ในแม่น้ำคงคานี้ มีกลุ่มฟองน้ำใหญ่ลอยมา คนตาดีที่มองเห็นกลุ่มฟองน้ำนั้น โดยแยบคายเมื่อเพ่งพิจารณาอยู่ กลุ่มฟองน้ำนั้นย่อมเป็นของว่างเป...ดูเพิ่มเติม
พระฉันเนื้อที่บริสุทธิ์
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ สวนอัมพวัน ของหมอชีวกโกมารภัจจ์ กรุงราชคฤห์ครั้งนั้น หมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ เมื่อถวายบังคมแล้ว ได้นั่งอยู่ ณ ที่สมควรข้างหนึ่ง ได้กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ว่า ชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์เจาะจง เพื่อสมณโคดม เมื่อพระองค์ทรงทราบข้อนั้นอยู่ ยังเสวยเนื้อที่เขาทำเฉพาะ...อ่านต่อ
ศีล 3 ตอนที่ 4 (มหาศีล) ตอนจบ
1. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพด้วยดิรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพ...ดูเพิ่มเติม
ศีล 3 ตอนที่ 3 (มัชฌิมศีล)
1. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้คือ พืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบห้า แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง
2. ภิกษุเว้นขาดจาการบริโภค ของที่ทำการสะสมไว้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ...ดูเพิ่มเติม
ศีล 3 ตอนที่ 2 (จุลศีล)
“มหาบพิตร ! อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ?"
1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางฑัณฑะ วางศาสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง
2. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ขอ...ดูเพิ่มเติม
ศีล 3
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ สวนอัมพวัน กรุงราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ 1250 รูป วันนั้นเป็นวันอุโบสถขึ้น 15 ค่ำ ในราตรีพระจันทร์เต็มดวง
พระเจ้าอชาตศัตรู ประทับอยู่บนปราสาทชั้นบน ทรงทอดพระเนตรเห็นเดือนหงายกระจ่างดี ตรัสถามอำมาตย์ว่า ควรจะไปสนทนาธรรมกับสมณพราหมณ์ใดดี
หมู่อำมาตย์ต่างกราบทูลถึงคณาจารย์ เจ้าลัทธิต่าง ๆ ที่คนเคยรู้จักถวาย แต่พระ...ดูเพิ่มเติม
สิ่งที่ควรดูแทนพระพุทธเจ้า
ในราตรีใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ภายใต้ไม้สาละทั้งคู่นั้น พระอานนท์ได้กราบทูลถามว่า เมื่อก่อนพวกภิกษุที่จำพรรษา อยู่ในทิศทั้งหลายย่อมเฝ้าพระองค์ย่อมได้เห็น ได้เข้าไปนั่งใกล้เป็นที่เจริญใจ เมื่อปรินิพพานแล้ว จะให้ภิกษุเหล่านั้นทำอย่างไร พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่า
“อานนท์ ! สังเวชนียสถาน 4 แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา...ดูเพิ่มเติม
เหตุที่แผ่นดินไหว 8
1. มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนอากาศ สมัยที่ลมใหญ่พัด เมื่อลมใหญ่พัดอยู่ ย่อมยังน้ำให้ใหว น้ำไหวแล้ว ย่อมยังแผ่นดินให้ไหว
2. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิต หรือว่าเทวดาผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เขาเจริญปฐวีสัญญาเพียงเล็กน้อย เจริญอาโปสัญญาอย่างแรงกล้า เขาย่อมยังแผ่นดินนี้ ให้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวได้...ดูเพิ่มเติม
พระไม่รู้จักพระ
พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกพระองค์เดียว ไปยังมคธชนบท ทรงแวะยังกรุงราชคฤห์เสด็จเข้าไปหานายภัคควะ ซึ่งเป็นนายช่างปั้นหม้อขาย ทรงขอพักในโรงปั้นหม้อสักคืนหนึ่ง ซึ่งนายภัคควะก็ยินดี แต่ในโรงปั้นหม้อนั้น มีภิกษุรูปหนึ่งพักอยู่ก่อน ถ้าท่านอนุญาตก็นิมนต์พักเถิด
ภิกษุที่มาพักอยู่มีชื่อว่า “ปุกกุสาติ” ท่านเบื่อหน่ายชีวิตฆราวาส จึงออกบวชมุ่งอุ...ดูเพิ่มเติม

สำบัดสำนวน

กรรมตัดรอน... น้อมนำธรรมะ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ
จะเทศนาต้องดูนิสัยคน
พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ปาวาริกอัมพวัน ใกล้เมือง นาลันทา ครั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านมีนามว่าอสิพันธ์ ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทูลถามความข้องใจของตนว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงเกื้อกูลและอนุเคราะห์สัตว์โลกโดยทั่วหน้าอยู่มิใช่หรือ ?”
“อย่างนั้นสิ อสิพันธ์ ! ตถาคตย่อมเกื้อกูลและอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายโดยทั่วหน้...ดูเพิ่มเติม

สำบัดสำนวน

เห็นด้วยค่ะ...