😮
เนื่องจาก พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร์ฯ ฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ได้เพิ่มหลักเกณฑ์การคัดชื่อบุคคลออกจากทะเบียนบ้านขึ้นมาใหม่เรื่องหนึ่ง
โดยบุคคลใดที่ถูกออกหมายจับ และเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัวภายใน 180 วันนับแต่วันที่ออกหมายจับ บุคคลดังกล่าวจะต้องถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง !?...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้