ท่านคืออะไร?
ในตำราของเซนกล่าวถึงความตอนหนึ่งหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่นานดังนี้
หลังจากตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ไม่นาน พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปตามทางเดินด้วยตั้งพระทัยโปรดแก่ปัญจวคีย์ ระหว่างที่เดินทาง พระองค์ทรงพบกับชายผู้หนึ่ง
ชายผู้นั้นเดินสวนทางมา และด้วยมหาปุริสลักษณะอันยิ่ง ความสมบูรณ์พร้อมด้วยจริยา อีกทั้งฉัพพรรณรังสีอันเฉิดฉัน ชายผู้นั้นไม่เข้าใจว่ากำลังเห็นสิ่งใดอยู่ จึงได้หยุดและเอ่ยถามพระตถาคตเจ้าว่า
“ท่านผู้เจริญ ท่านคือสิ่งใด? ท่านเป็นเทพเจ้าหรือไม่?”
“หามิได้” พระพุทธเจ้าตอบ
“เช่นนั้น... ท่านเป็นพ่อมดผู้วิเศษหรือ?” ชายผู้นั้นถามต่อ
“หามิได้” พระพุทธเจ้าตอบเช่นเดิม
“เช่นนั้น... ท่านเป็นมนุษย์อยู่หรือ?” ชายผู้นั้นสงสัย
“หามิได้” พระตถาคตเจ้าตอบเช่นเดิม
“อย่างนั้น... ท่านคือสิ่งใดกัน ท่านผู้เจริญ” ชายผู้นั้นถาม
พระตถาคตจ้าทรงตอบว่า
“เราคือความตื่นรู้”
หมายเหตุ Ordinarility
เนื่องจากต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ อาจเป็นเรื่องยากที่ Ordinarility จะถ่ายทอดความชัดเจนและความสวยงามของการใช้ภาษาที่จุดนี้ด้วยการแปล ดังนั้นจึงขอนำถ้อยคำช่วงสุดท้ายในต้นฉบับมาใส่ไว้ด้วยดังนี้
ในต้นฉบับ ชายผู้นั้นถามว่า
“Well, my friend, what then are you?”
The Buddha replied “I am awake.”

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
หัวเราะให้กับชีวิต 555
ชอบคำตอบเราคือผู้ตื่น
29 ส.ค. 2020 เวลา 11:43
Fatboy Slim
นึกถึง The Matrix "ตื่นเถอะ นีโอ!"
28 ก.พ. 2020 เวลา 14:46
Supat Lapthanawat
สาธุ ครับ
25 ก.พ. 2020 เวลา 14:29