โพสต์

• กัมพูชา, ลาว, เวียดนาม 🇰🇭🇱🇦🇻🇳
3 ชาติคอมมิวนิสต์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภาพการ์ตูนแสดงถึงเหล่าทหาร ของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 3 ประเทศคอมมิวนิสต์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงสงครามเย็น
ในช่วงของสงครามเย็น อันเป็นช่วงเวลาของความขัดแย้งระหว่างฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยที่นำโดยสหรัฐอเมริกา กับฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียต ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความขัดแย้ง และเกิดสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายขึ้น
โดยประเทศแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปกครองภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ ก็คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (Democratic Republic of Vietnam) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1945
ธงชาติของเวียดนามเหนือ หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โฮจิมินห์ (Ho chi Minh) พร้อมด้วยขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชของเวียดนามหรือ เวียดมินห์ (Viet Minh) ได้ประกาศเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามขึ้น
โฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
โฮจิมินห์ประกาศเอกราชจากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 2 กันยายน 1945
ทว่าการประกาศเอกราชของเวียดนามในครั้งนี้ กลับไม่ได้รับการยอมรับจากฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมของเวียดนาม ด้วยเหตุนี้ฝรั่งเศสจึงได้ส่งกองทัพมาที่เวียดนาม เพื่อล้มล้างรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ที่นำโดยโฮจิมินห์และเวียดมินห์
ท้ายที่สุด ก็ได้เกิดการต่อสู้ระหว่างเวียดมินห์กับฝรั่งเศสขึ้น รู้จักกันในชื่อ สงครามอินโดจีนครั้งที่ 1 (First Indochina War : ค.ศ. 1946-1954)
สงครามอินโดจีนครั้งที่ 1 จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายเวียดมินห์ นำไปสู่การทำสนธิสัญญาเจนีวา (Geneva Accord) เพื่อยุติสงคราม
กองทัพเวียดมินห์เอาชนะฝรั่งเศส ในสมรภูมิเดียนเบียนฟู
สนธิสัญญาเจนีวา ทำให้อาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศส (French Indochina) อันประกอบไปด้วย เวียดนาม, ลาว และกัมพูชา ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ
แต่สนธิสัญญาฉบับนี้ ยังทำให้เวียดนามแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเทศ ตามเส้นขนานที่ 17 คือ เวียดนามเหนือ (North Vietnam) ซึ่งก็คือ รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามของโฮจิมินห์
และเวียดนามใต้ (South Vietnam) ซึ่งมีรัฐบาลของสาธารณรัฐเวียดนาม (Republic of Vietnam) รัฐบาลฝ่ายเสรีประชาธิปไตย ซึ่งมีชาติมหาอำนาจอย่าง สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุน
แผนที่ของเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้
การแบ่งแยกประเทศของเวียดนาม ได้นำไปสู่สงครามครั้งใหญ่อย่าง สงครามเวียดนาม (Vietnam War : ค.ศ. 1955-1975) ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเวียดนามเหนือ กับฝ่ายเวียดนามใต้ที่มีสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุน
สงครามเวียดนาม เป็นหนึ่งในสงครามครั้งสำคัญ ในช่วงสงครามเย็น
สงครามเวียดนามจบลงที่ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนของเวียดนามใต้ ประกาศถอนตัวจากสงคราม ก่อนที่เวียดนามเหนือจะสามารถเข้ายึดครองเวียดนามใต้ได้สำเร็จ ในช่วงเดือนเมษายน 1975
กองทัพเวียดนามเหนือ บุกยึดครองเวียดนามใต้ เป็นการปิดฉากสงครามเวียดนาม
ก่อนที่ในอีก 1 ปีต่อมา จะเกิดการรวมประเทศเวียดนามทั้งสองส่วน และสถาปนาเป็น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) หรือประเทศเวียดนามในปัจจุบันนั้นเอง
สำหรับประเทศลาว หลังจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสแล้ว ลาวก็ได้ปกครองภายใต้ระบอบกษัตริย์ (หรือเจ้ามหาชีวิต) แห่งราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
ธงชาติของลาว ในยุคราชอาณาจักรลาว
ทว่าในช่วงสงครามเย็น ลาวได้เกิดความขัดแข้งขึ้นภายในประเทศ จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองลาว (Laotians Civil War : ค.ศ. 1959-1975) ระหว่างลาวฝ่ายขวา ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนับสนุนระบอบกษัตริย์ในลาว
กับลาวฝ่ายซ้าย ซึ่งเป็นกลุ่มคอมมิวนิสต์ในลาว ซึ่งรู้จักกันในนาม "ขบวนการปะเทดลาว" (Pathet Lao)
ทหารของขบวนการปะเทดลาว
ท้ายที่สุดสงครามกลางเมืองลาว ก็สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของฝ่ายขบวนการปะเทดลาว เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา (Sisavang Vatthana) กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว และระบอบกษัตริย์ในลาวจึงถูกล้มล้าง
เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว หลังสิ้นสุดสงคราม พระองค์ถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์กักขังไว้ที่ค่ายกักกัน ก่อนที่พระองค์สิ้นพระชนม์ที่นั้น
หลังจากนั้น รัฐบาลใหม่ของขบวนการปะเทดลาวจึงประกาศจัดตั้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1975
ธงดวงเดือน ธงชาติของประเทศลาว เดิมทีเคยเป็นธงของขบวนการปะเทดลาวมาก่อน
ในขณะที่กัมพูชานั้น หลังจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสแล้ว กัมพูชาก็ได้ปกครองภายใต้ระบอบกษัตริย์ เฉกเช่นเดียวกันกับลาว โดยมีสมเด็จพระนโรดม สีหนุ (Sihanouk) ทรงเป็นกษัตริย์ของกัมพูชา (แต่ต่อมา พระองค์ได้สละราชสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและประมุขของรัฐ)
สมเด็จพระนโรดม สีหนุ กษัตริย์แห่งกัมพูชาหลังได้รับเอกราช ต่อมาพระองค์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อมาได้เกิดสภาวะความผันแปรในระบบการเมืองของกัมพูชา ส่งผลให้ในปี 1970 รัฐบาลของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ได้ถูกล้มล้างโดยนายพล ลอน นอล (Lon Nol)
นายพล ลอน นอล
ธงชาติสาธารณรัฐเขมร
นายพลลอนนอลได้เปลี่ยนให้กัมพูชาปกครองแบบสาธารณรัฐ ภายใต้ชื่อ สาธารณรัฐเขมร (Khmer Republic) ในขณะที่สมเด็จพระนโรดม สีหนุ ได้ลี้ภัยออกนอกประเทศ
จนกระทั่งในปี 1975 รัฐบาลของสาธารณรัฐเขมรก็ถูกล้มล้างโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งกัมพูชา หรือที่รู้จักกันในนาม "เขมรแดง" (Khmer Rouge) โดยมีผู้นำคือ พอล พต (Pol Pot)
พอล พต ผู้นำเขมรแดง
เขมรแดงได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลเพื่อปกครองกัมพูชาในนาม กัมพูชาประชาธิปไตย (Democratic Kampuchea)
ธงชาติกัมพูชาประชาธิปไตย หรือยุคเขมรแดง
ทว่ากัมพูชาในยุคสมัยกัมพูชาประชาธิปไตยนี้ กลับเป็นยุคสมัยแห่งความโหดร้ายทารุณ และเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้น ส่งผลให้มีชาวกัมพูชาถูกสังหารมากกว่า 3 ล้านคน
หัวกะโหลกของผู้เสียชีวิต จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยเขมรแดง
ท้ายที่สุด รัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยของเขมรแดง ก็ถูกล้มล้างลงในปี 1979 และถูกแทนที่ด้วยรัฐบาลใหม่ ซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เฉกเช่นเดียวกับเขมรแดง แต่เป็นกลุ่มที่มีเวียดนามให้การสนับสนุน
โดยรัฐบาลใหม่นี้มีชื่อว่า สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา (People's Republic of Kampuchea) โดยมีผู้นำคนสำคัญอย่าง เฮง สัมริน (Heng Samrin) และฮุนเซน (Hun Sen)
ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
สมเด็จฮุนเซน (ซ้าย) และเฮง สัมริน (ขวา) ทั้งสองคนมีบทบาทสำคัญ ในการล้มล้างรัฐบาลเขมรแดง และก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ปกครองประเทศจนถึงปี 1989 ก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งโดยสหประชาชาติ จนนำไปสู่การฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ในกัมพูชาอีกครั้ง ในปี 1993 นั้นเอง
ดังนั้นในปัจจุบัน จึงเหลือเพียงแค่เวียดนามและลาวเท่านั้น ที่ยังคงปกครองภายใต้ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อยู่
*** Reference
#HistofunDeluxe
ความคิดเห็น

Political Minstrels - วณิพกเล่าการเมือง

เรียบเรียงได้เห็นภาพองค์รวมของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเลยครับ
5 ส.ค. เวลา 08:14
1

JaySCM

เข้าใจง่ายดี ขอบคุณครับ
4 ส.ค. เวลา 13:21
1

ความจริงเพื่อใคร

ขอบคุณชอบค่ะ
4 ส.ค. เวลา 12:48
1