การที่ตัดสินพระราชหฤทัยของล้นเกล้ารัชกาลที่๖ ละทิ้งความเป็นกลาง และเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
..
..〰️〰️〰️〰️🌸
..
ในครั้งนั้นวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับรักษาพระองค์ที่ค่ายหลวงหาดเจ้าสำราญ ยังได้พระราชทานโคลงสยามานุสสติให้เป็นเครื่องเตือนใจนายและพลทหารที่จะไปในงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโรปด้วย
..
 "..ประเทศสยามได้ประโยชน์มากมาย" ในการสงครามครั้งนั้น
..
..ดังกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คราวพระราชทานเลี้ยงฉลองวันเสมอภาคของกรุงสยาม 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2469
  ..
ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
“…เราได้พยายามที่จะตั้งบ้านเมืองของเราให้มั่นคงขึ้นไปเปนเวลาช้านาน ถ้าจะพูดถึงแต่เพียงเมื่อครั้งตั้งเปนกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลต้นๆ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 3 พระองค์นั้น ได้ทรงพยายามที่จะรวบรวมบ้านเมืองไทยให้เปนปึกแผ่นต่อสู้กับสัตรูข้างเคียงของเราตามคติแผนโบราณ และก็ได้เปนผลสำเร็จตลอดมา
..〰️〰️🌸
ครั้นต่อมามีภัยอื่นเปนของใหม่ใกล้เข้ามา คือภัยอันอาจจะเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์กับพวกฝรั่งหากเรากลับตัวไม่ทัน ภัยอันนั้นประเทศที่ใกล้เคียงของเราไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ต้องพ่ายแพ้ไป กลับกลายไปเปนเมืองขึ้นของประเทศทางฝ่ายยุโรปต่างๆ โดยรอบข้าง มีเฉภาะแต่ประเทศสยามเราแห่งเดียวที่สามารถรักษาตนมาได้
ทั้งนี้ต้องนับว่าเปนไปด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินในอดีตกาล 
..
..〰️〰️〰️🌸
..
ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปนต้นมา 
..
ในสมัยนั้นเปนเวลาที่ฝรั่งเข้ามาในเมืองไทยมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเห็นสิ่งสำคัญว่า ในการที่เราจะรักษาอิศรภาพของเรานั้น จำจะต้องเรียนให้รู้วิชาของพวกฝรั่งเหล่านั้นแล้วและแก้ไขการปกครองของบ้านเมืองให้ทันเขา นั่นเปนวิธีเดียวที่จะรักษาอิศรภาพไว้ได้
..
 ด้วยเหตุนั้นจึ่งได้ทรงพระราชอุสาหะเล่าเรียนภาษาฝรั่งขึ้น
..〰️〰️〰️〰️〰️🌸
ต่อมาเมื่อได้เสวยราชสมบัติแล้ว ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสของพระองค์ท่านทุกพระองค์ได้ทรงเล่าเรียนภาษาต่างประเทศ 
..〰️〰️〰️〰️〰️🌸
พระบรมราโชบายอันนี้มีผลใหญ่หลวงที่สุดอันหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนเปนสิ่งเล็กน้อย แต่นั่นเองทำให้เราทรงฐานะอยู่ได้จนบัดนี้
..〰️〰️🌸
 ในรัชสมัยของพระองค์ท่านความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับชาวยุโรปได้ทวีมากขึ้นตามลำดับ และได้ทรงเปิดโอกาศให้ชาวยุโรปได้เข้ามาทำมาค้าขายในประเทศสยามได้โดยสดวก
..
..〰️〰️🌸
..
ครั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงดำเนินพระบรมราโชบายอันนั้นต่อมาด้วยพระปรีชาญาณอันยอดเยี่ยมหาที่เปรียบมิได้ นับว่าเปนเคราะห์ดีที่สุดของประเทศสยาม ที่มีพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระปรีชาญาณ และน้ำพระราชหฤทัยอันสุจริตต่อบ้านเมืองเปนอย่างเอก จะหาเทียบมิได้ 
..〰️〰️🌸
ข้าพเจ้าไม่จำเปนต้องกล่าวว่า ในรัชสมัยของพระองค์บ้านเมืองได้เจริญขึ้นเพียงใด เพราะย่อมทราบอยู่ด้วยกันแล้ว
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
 ครั้นภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงดำเนินราโชบายนั้นต่อมา ได้ทรงพระราชดำริห์แก้ไขและเพิ่มเติมพระราชกำหนดกฎหมายให้เหมาะกับกาลสมัยเปนลำดับมา
..〰️〰️🌸
ครั้นเมื่อประสบโอกาศเหมาะ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการเจรจากับต่างประเทศเพื่อแก้ไขสัญญาใหม่ให้ประเทศสยามได้อิศรภาพบริบูรณ์ในทางศุลกากรและให้เลิกศาลกงสุลทุกประเทศ พระบรมราโชบายนั้นเปนผลสำเร็จอย่างงดงามที่สุด 
..🌸
เพราะเราสามารถทำสัญญากับต่างประเทศเหล่านั้นได้ใหม่หมด ด้วยความปรองดองอย่างดีและโดยมิต้องมีสิ่งใดแลกเปลี่ยนเลย
..〰️〰️〰️🌸
น่าเสียดายอย่างยิ่งที่การเจรจาแก้ไขสัญญานั้นหาได้สำเร็จหมดทุกประเทศในรัชสมัยของพระองค์ไม่ แต่ก็ได้จัดทำไปเปนส่วนมากแล้ว ถึงสัญญาที่ทำต่อมาภายหลังก็ดำเนินไปตามพระบรมราโชบายของพระองค์เท่านั้นเอง
..〰️〰️🌸
 แต่หากเสด็จสวรรคตเสียก่อนมิได้ลงพระบรมนามาภิธัยทุกฉบับ
..
 ผลสำเร็จที่สุดจึ่งตกมาในรัชสมัยของข้าพเจ้า…”
..
〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
..
กระผมฟังเพลงสยามนุสติ ต้นกำเนิดจากโคลงสยามนุสติ ที่ล้นเกล้า ร.๖พระราชทานแก่นายและพลทหารที่ไปราชกาลสงครามครานั้น
..
ให้รู้สึกอุ่นใจและโชคดีที่เรามีในหลวง
..
..〰️〰️〰️〰️〰️🌸🌸🌸〰️〰️〰️〰️〰️
..
๏ รักราช จงจิตน้อมภักดี ท่านนารักชาติ กอบกรณีย์แน่วไว้รักศาสน์ กอบบุญตรีสุจริต ถ้วนเทอญรักศักดิ์ จงจิตให้โลกซร้องสรรเสริญฯ
..
๏ ยามเดินยืนนั่งน้อมกะมลรำลึกถึงเทศตนอยู่ยั้งเปนรัฎฐะมณฑลไทยอยู่ สราญฮาควรถนอมแน่นตั้งอยู่เพี้ยงอวสานฯ
..
๏ ใครรานใครรุกด้าวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดิ้นเสียเนื้อเลือดหลั่งไหลยอมสละ สิ้นแลเสียชีพไป่เสียสิ้นชื่อก้องเกียรติงามฯ
..
๏ หากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ ได้ฤๅเราก็เหมือนมอดม้วยหมดสิ้นสกุลไทยฯ
..
ขบถ~ยาตรา เรียบเรียง
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..ที่มา
~https://www.silpa-mag.com/history/article_42927
~https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
พี่ข้าว🌾
ผมนี่ชอบมากเพลงสยามานุสติ รวมทั้งฟังรายการนี้ด้วย ชอบหมอประสพ รัตนากรพูด
30 พ.ย. 2020 เวลา 00:19
หนูพา
ปลุกจิตสำนึก
29 พ.ย. 2020 เวลา 15:46
เรื่องเล่าจากดาวนี้
สุดยอดเลยค่ะพี่ชาย สำหรับคลิปนี้นะคะ🥰
29 พ.ย. 2020 เวลา 15:28