21 มี.ค. 2019 เวลา 16:49 • การศึกษา
สกุลยศ “เจ้าฟ้า”
๑. เจ้าฟ้าชั้นเอก เรียกลำลองว่า “ทูลกระหม่อม” เจ้าฟ้าในชั้นนี้จะเป็นพระราชโอรส และพระราชธิดา ของพระเจ้าอยู่หัว
๑.๑ ที่ประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีหรือพระภรรยาเจ้าชั้นสูง (สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมราชินี, สมเด็จพระบรมราชเทวี, สมเด็จพระอัครราชเทวี)
1
๑.๒ ที่ประสูติแต่พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวง (พระราชธิดาในพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อน)
เจ้าฟ้าชั้นนี้ ใช้คำนำสกุลยศ “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ”
๒. เจ้าฟ้าชั้นโท เรียกลำลองว่า “สมเด็จ” เจ้าฟ้าในชั้นนี้จะเป็นพระราชโอรส และพระราชธิดา ของพระเจ้าอยู่หัว
๒.๑ ที่ประสูติแต่พระภรรยาเจ้าชั้นรอง (พระราชเทวี, พระนางเจ้า, พระนางเธอ, พระอัครชายา, พระราชชายา)
๒.๒ ที่ประสูติแต่พระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวง (พระราชนัดดาในพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อน)
เจ้าฟ้าชั้นนี้ ใช้คำนำสกุลยศ “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ”
๓. เจ้าฟ้าชั้นตรี เรียกลำลองว่า “สมเด็จ” เจ้าฟ้าในชั้นนี้มิใช่เป็นพระราชโอรส และพระราชธิดา ของพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระยศที่พระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานเป็นกรณีพิเศษและมักไม่ค่อยถือประสูติมากนัก เจ้าฟ้าในชั้นนี้จะเป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าอยู่หัว ที่ผ่านมาหลายรัชกาลเราจะได้ยินเพียงแค่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า กับ หม่อมเจ้า แล้วจะเป็นเจ้าฟ้าได้อย่างไร เป็นได้ถ้าพระราชนัดดาพระองค์ใด ที่พระบิดาเป็นเจ้าฟ้า ประสูติแต่พระมารดาที่เป็นเจ้าฟ้าแล้ว พระราชนัดดาพระองค์นั้นจะเป็น “สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้า”
Cr. ซามูไร อโยธยา
โฆษณา