การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)
การขนส่งทางอากาศมีความสำคัญมากในปัจจุบัน
โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศ
เนื่องจากสามารถขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอื่นๆ
สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้า
ประเภทที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น หรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การใช้งาน
ถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่
น้ำหนักมากและสินค้าราคาถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง
ซึ่งการขนส่งประเภทนี้ทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็ว
ทั้งในและต่างประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอื่น
ปัจจัยในการเลือกของการขนส่งสินค้าทางอากาศ
การตัดสินใจเลือกว่า สินค้าใดควรขนส่งทางอากาศ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.ลักษณะของสินค้า
-สินค้าที่เสื่อมสภาพได้ง่าย เช่น ดอกกล้วยไม้ พืชผลสด
-สินค้าที่เป็นไปตามสมัยนิยม เช่น แฟชั่นเสื้อผ้า -สินค้าเร่งด่วน เช่น อะไหล่เครื่องบิน -สินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น ทองคำ เพชร
2.ลักษณะของความต้องการ
–สินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างภาวะฉุกเฉิน เช่น ยารักษาโรค อาวุธสงคราม
-สินค้าที่กำลังทดลองตลาด
–สินค้าฤดูกาลตามฤดูกาล
3.สินค้าที่ต้องการลดปัญหาในด้านต่าง ๆ
-ปัญหาการสูญหาย แตกหัก หรือเสื่อมคุณภาพของสินค้า
-ค่าประกันสินค้า ค่าบรรจุหีบห่อ ค่าขนย้ายสินค้า ณ จุดขนย้าย
-เงินทุนที่ไม่อาจหมุนเวียนในระหว่างที่สินค้าจัดส่ง
–เงินที่สูญหายไปสำหรับสินค้าคงคลัง
4.ลักษณะของตลาด
-ประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล การขนส่งทางอื่นอาจจะไม่ทันต่อเหตุการณ์ การขนส่งทางอากาศ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ทั้งนี้สินค้าเกือบทุกชนิดสามารถขนส่งทางอากาศได้ ถ้าเป็นการขนส่งตามกฎข้อบังคับของการ รับสินค้าของสายการบิน อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าอีกหลายประเภท ที่โดยลักษณะของสินค้าไม่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าทาง อากาศ เช่น น้ำมันดิบ ไม้ซุง เป็นต้น โดยสินค้าที่ดำเนินการจัดส่งทางอากาศ ประมาณร้อยละ 90 เป็นสินค้าที่ ไม่อยู่ในข่ายของสินค้าประเภทอันตราย
ทั้งนี้ ในการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ
สามารถแบ่งประเภทของสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ
ได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) สินค้าทั่วไป (General Cargo)
2) สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย (Perishable Cargo) ได้แก่ เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น แต่สำหรับสินค้าที่ ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศา จะเรียกว่า High Perishable เช่น กุ้งแช่แข็ง เป็นต้น
3) สินค้าอันตราย (Dangerous Good Cargo) ได้แก่ ยา น้ำหอม น้ำแข็งแห้ง เป็นต้น
4) สินค้ามีค่า (Valuable Cargo) ได้แก่ เช่น เพชร ทับทิม ทองคำ เป็นต้น
5) สัตว์มีชีวิต (Live Animal Cargo)
6) การส่งสินค้าแบบด่วนพิเศษ (Express Cargo)
7) การขนส่งศพ (Human Remain Cargo)
#เด็กการบิน
  • 43
โฆษณา