31 ส.ค. 2019 เวลา 08:44 • ธุรกิจ
คุยฟุ้งเรื่อง ธุรกิจค้าปลีกในการเลือกสรรสินค้าเข้ามาขายภายในร้าน นั้น
เราอาศัยหลักการ "5Rs" อันได้แก่ Right Quality, Right Quantity, Right Place, Right Time และ Right Price
source : รู้เรื่องธุรกิจ
โดยคำว่า Right ในที่นี้ หมายถึง ความถูกต้องโดยหลักการ 5Rs นั้นเป็นหลักการที่ผู้ประกอบการควรทราบเพื่อใช้ในการเลือกซื้อสินค้าเข้ามาขายภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
source : wikipedia
โดย R ตัวที่ 1 นั้น ได้แก่ Right Quality
ซึ่งแปลว่าการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพที่ถูกต้อง โดยสินค้านั้นจะต้องมีคุณภาพตรงตามเงื่อนไข และวัตถุประสงค์ในการซื้อซึ่งคุณภาพนั้นสามารถแบ่งออกได้สองแบบ นั่นก็คือ
1. การเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามเงื่อนไข และได้รับการยอมรับ 2.การเลือกซื้อสินค้าที่มาจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพตามเงื่อนไข และได้รับการยอมรับ
source : wikipedia
source : wikipedia
เช่น สินค้าที่มีเครื่องหมาย อย.กำกับ แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าสามารถบริโภคได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย เป็นต้น
source : wikipedia
โดยการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ จะช่วยลดปัญหาสินค้าติดสต็อค สินค้าเสียหาย ลดต้นทุนในการเก็บสต็อคสินค้าเป็นเวลานานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกด้วย
source : wikipedia
Right ตัวที่ 2 ได้แก่ Right Quantity
ซึ่งแปลว่าการเลือกซื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม โดยปริมาณที่เหมาะสมนั้นจะต้องไม่มากเกินไป จนทำให้สินค้าติดสต็อค และไม่น้อยเกินไป
source : wikipedia
ซึ่งการเลือกซื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมนั้น ผู้ประกอบการควรอาศัยวิธีการประมาณการยอดขายในอนาคตควบคู่กับการจัดการสินค้าคงคลัง โดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
source : wikipedia
ซึ่งการเลือกซื้อสินค้าเข้ามาขายภายในร้านในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยลดปัญหาสินค้าติดสต็อค สินค้าเสียหายและลดต้นทุนในการเก็บสต็อคสินค้าเป็นเวลานาน
source : wikipedia
R ตัวที่ 3 ได้แก่ Right Place
ซึ่งแปลว่าการซื้อจากสถานที่ที่เหมาะสม โดยผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของระยะทางในการขนส่ง เพื่อให้สินค้าที่ได้รับมีคุณภาพซึ่งระยะทางที่เหมาะสมนั้น ผู้ประกอบการควรพิจารณาจาก
1. แหล่งที่ซื้อสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า
2. แผนการขนส่ง
3. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่ง
source : wikipedia
เช่น การเลือกซื้อสินค้าจากบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งร้านค้า รวมไปถึงการเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสม
source : wikipedia
source : wikipedia
นอกจากนี้การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะช่วย
ลดความผิดพลาดทางด้านสถานที่สินค้าเสียหาย และลดต้นทุนในการจัดการขนส่งได้อีกด้วย
source : wikipedia
R ตัวที่ 4 ได้แก่ Right Time
แปลว่าการเลือกซื้อในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในเวลาที่เหมาะสมได้
source : wikipedia
โดยต้องไม่เร็วเกินไป หรือช้าเกินไปที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคดังสุภาษิตที่ว่า “น้ำขึ้นให้รีบตัก” เนื่องจากสินค้าที่มาเร็วก่อนความต้องการของผู้บริโภคนั้น จะทำให้สินค้าติดสต็อคเป็นเวลานาน
source : wikipedia
แต่หากสินค้านั้นมาช้ากว่าความต้องการของผู้บริโภค ก็จะทำให้ความต้องการของผู้บริโภคลดลง ซึ่งการเลือกซื้อในเวลาที่เหมาะสมนั้นจะต้อง อาศัยหลักการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เข้ามาจัดการ
source : wikipedia
source : wikipedia
เพื่อให้การจัดการสินค้ามีประสิทธิภาพ การเลือกซื้อสินค้าในเวลาที่เหมาะสมนั้น จะช่วยลดต้นทุนในการเก็บสต็อคสินค้าเป็นเวลานานและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย
source : wikipedia
R ตัวสุดท้าย ตัวที่ 5 ได้แก่ Right Price
แปลว่าการซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม โดยต้องเป็นการเลือกซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม และยุติธรรม เนื่องจากระดับราคาของสินค้านั้นเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของกิจการ
source : wikipedia
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรสรรหาสินค้าที่มีต้นทุนต่ำสุด เพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด เพราะราคาของสินค้าและวัตถุดิบ ที่ผู้ประกอบการเลือกซื้อสินค้าเข้ามานั้นส่งผลต่อต้นทุนทางธุรกิจโดยตรง ซึ่งการซื้อสินค้าเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมนั้น ผู้ประกอบการจะต้องใช้หลักการวิเคราะห์ทางด้านราคาและกลยุทธ์ราคาเพื่อการแข่งขัน (Competitive Pricing Strategy) เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
source : wikipedia
ซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมได้แล้ว
source : wikipedia
จะสามารถช่วยลดต้นทุนการซื้อสินค้าและเพิ่มผลกำไรจากการขายสินค้าในระยะยาวได้อีกด้วย
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม เราจะหาเรื่องธุรกิจ ตลาด ค้าขาย มาบอกกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เจอตรงไหนน่าสนใจหรือไอเดียค้าขายจะจัดให้ๆ อย่างไว 😁🤗😗
source : อาจารย์ ดร. ยุวรินธร ไชยโชติช่วง
Create : รู้เรื่องธุรกิจ
โฆษณา