ว่าด้วย “การสวด”
กระผมมาต่างจังหวัด เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านจึงขอนำบทความจาก Facebook มาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ ข้อความนี้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
มีใจความดังต่อไปนี้ 😊
เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการรักษาศีล เดี๋ยวชีวิตจะดีเอง ไม่เชื่อก็พิสูจน์สิ ><
มีอุปมาหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอุปมาไว้ นั่นคือ
... เปรียบเหมือนบุรุษ โยนหินก้อนหนาใหญ่ ลงในห้วงน้ำลึก
หมู่มหาชน พึงมาประชุมกันแล้ว สวดวิงวอนสรรเสริญ ประนมมือ เดินเวียนรอบหินนั้นว่า ...
... " ขอจงโผล่ขึ้นเถิดท่านก้อนหิน
ขอจงลอยขึ้นเถิดท่านก้อนหิน
ขอจงขึ้นบกเถิดท่านก้อนหิน " ...
ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ?
ก้อนหินนั้นพึงโผล่ขึ้น พึงลอยขึ้น หรือพึงขึ้นบก
เพราะเหตุการสวดวิงวอน สรรเสริญ
ประนมมือเดินเวียนรอบ ของหมู่มหาชนบ้างหรือ ?
พวกเราคิดว่าก้อนหินจะลอยขึ้นมาจากน้ำไหมครับ
คำตอบคือ ... ไม่น่าลอยขึ้นมาได้ 🤔
... ฉันนั้นเหมือนกัน บุรุษคนใด
ฆ่าสัตว์, ลักทรัพย์, ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ, พูดส่อเสียด, พูดคำหยาบ, พูดเพ้อเจ้อ
มากไปด้วยอภิชฌา, มีจิตพยาบาท,
มีความเห็นผิด (มีศีลอยู่ 4 ข้อในนี้)
หมู่มหาชนพึงมาประชุมกันแล้ว
สวดวิงวอน สรรเสริญ
ประนมมือ เดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่า ...
" ขอบุรุษนี้เมื่อตายไป จงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ "
แต่บุรุษนั้นเมื่อตาย พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ... 😢
ข้อความนี้ทำให้นึกถึงประเพณีอันหนึ่งของชาวพุทธ นั่นคือ “งานศพ” เราคงเคยพบเห็น จะมีการนิมนต์พระมาสวด 3 วัน 7 วัน แล้วแต่กำลังเจ้าภาพ
แต่ถ้าการสวดนั้น ใครเชื่อว่าจะทำให้ผู้ตายไปสู่สุขคติได้ โดยที่ในชีวิตนี้เขาไม่เคยทำความดีอะไรเลย เป็นคนผิดศีลตลอด
ก็เหมือนข้อความข้างต้นนั่นแหละครับ ฉะนั้นช่วงที่ยังมีชีวิต นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วครับ ในการเร่งทำความดี ... ด้วยรัก ❤️
ที่มา : (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๕๙๙)
  • 92

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา