มีบัญชีอยู่แล้ว?
อิทัปปัจจยตา คืออะไร????
อิทัปปัจจยตา คือหลักการทางพุทธศาสนากล่าวถึงความเกี่ยวเนื่องกันของ "เหตุ" และ "ผล"
เมื่อมี "เหตุ" ย่อมมี "ผล" และเมื่อ เหตุดับ ผลก็ดับ กล่าวคือ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป
เหตุการณ์ไฟป่าที่ออสเตรเลียกับอุโบสถวัดไทยที่ไม่ได้ไหม้ตามไฟคือตัวอย่างของคำกล่าวเหล่านี้
รูปภาพได้อธิบายในเรื่อง "เหตุ" และ "ผล" ได้อย่างดี ศรัทธาในพุทธศาสนาได้แสดงให้ประจักษ์
ขอขอบคุณ ภาพจาก ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ มา ณ ที่นี้ด้วย
บทความนี้มิได้ชักชวนให้งมงายแต่ต้องการสื่อให้เห็นถึงเรื่อง "ธรรมะแสดงตน" สรรพสิ่งในโลกมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
KATO
JAN 8 , 2020
    zaba x2
    มาติดตามครับ