Green Logistics กับพลังงานทางเลือก☘️
☘️ต้องยอมรับความเป็นจริงที่ว่าประเทศไทยยังคง พึ่งพาน้ํามันนําเข้าจากต่างประเทศ บีโอไอระบุว่า มีการใช้ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมถึง 57% ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อการค้า โดยมีการใช้น้ํามันดีเซลและแก๊สโซลีนถึง 72% ในการขนส่งหรือกับยานพาหนะ ส่งผลให้ การขนส่งสินค้าของภาคธุรกิจยังคงมีต้นทุนที่สูง
☘️ดังนั้นหากผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ตั้งแต่การสั่งซื้อ วัตถุดิบ การผลิต การขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค ท่ีดีก็จะช่วยให้การดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น
https://issuu.com/ttfintl/docs/energy56
☘️ทั้งนี้ต้นทุนโลจิสติกส์ของทุกภาคส่วนทั้งประเทศ คิดเป็น สัดส่วนต่อ GDP ประมาณท่ี 14% โดยแบ่งเป็นต้นทุนด้านการขนส่ง 7% การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 6% และการบริหารจัดการ 1% การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) จึงเป็นขั้นตอนที่ สําคัญอย่างย่ิงขั้นตอนหนึ่งในการประกอบธุรกิจ และเป็นปัจจัย ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ผนวกกับ กระแสแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่กําลังได้รับความนิยม
https://www.iok2u.com/index.php/article/logistics-supply-chain/395-logistics-cost-gdp-gdp-2550-2559
☘️กรีนโลจิสติกส์ (Green Logistics) เป็นมุมมองด้าน CSR อย่างหนึ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกด้วย
☘️ทั้งน้ีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรมในกระบวนการโลจิสติกส์ ต้ังแต่การรับเข้า การผลิต และการแปรรูป การเก็บรักษาสินค้า การขนส่งสู่แหล่งกระจาย สินค้า และการบริการลูกค้า ประกอบกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้เกิดโลจิสติกส์ท่ียั่งยืน ต้องคํานึงถึง องค์ประกอบด้วย 4 ด้าน
https://casbygogreen.wordpress.com/2010/02/23/what-is-green-logistics/
🌿ด้านเศรษฐกิจมองในด้านการเจริญเติบโตขององค์กร ประสิทธิภาพของการทํางาน การจ้างงาน การแข่งขันและ ทางเลือกในการทําธุรกิจ
🌿ด้านส่ิงแวดล้อม คํานึงถึงกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการ เปลี่ยนแปลงแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ น้ําและเสียง ความเหมาะสมของการใช้ผิวดิน ความหลากหลายของชีวภาพ ของเสียตลอดจนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
🌿ด้านสังคม มองถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยสุขอนามัย การเข้าถึงของข้อมูลจริงและความเที่ยงธรรม
🌿ด้านมูลค่าเพิ่ม มองด้านศักยภาพในการบริการ การวิจัย ความต้องการ และรสนิยมของผู้บริโภค การให้ความรู้ และการสร้างกําไร การคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาเป็นปรัชญา และ วัฒนธรรมหลักขององค์กรในปัจจุบัน องค์กรได้วางกลยุทธ์ จุดยืนของตนในเชิงรุก ในกิจกรรมสีเขียวเพื่อหวังท่ีจะขยาย หรือเพิ่มส่วนแบ่งของตลาดและให้มีของเสียน้อย คำถามก็คือ ธุรกิจจะทําอย่างไรในการริเร่ิม และสภาวะสิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทบการดําเนินงาน และมีค่าใช้จ่ายเงินลงทุนให้น้อยที่สุด
https://prezi.com/min5gtavpg5m/green-logistics/
☘️ดังนั้น กรีนโลจิสติกส์ จึงหมายถึงการให้ความสําคัญในเรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหน่ึงในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม แทนที่จะให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพ เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการผนวกแนวคิดด้านต้นทุนและ ประสิทธิภาพเข้ากับการใส่ใจส่ิงแวดล้อมและพลังงาน หรือ อธิบายง่ายๆ ด้วยประโยคที่ว่า “Logistics is to Reduce Non-Value Added Activities, But Green Logistics is to Reduce Waste and CO2 from Logistics Activities”
https://yalelogistics.co.th/https-yalelogistics-co-th-ชิปปิ้ง-green-logistic-ขนส่งทางไก/
🌱การหันมาเลือกใช้พลังงานทางเลือก
🍃โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ํามันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG ถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงที่ประหยัดกว่าการใช้น้ํามันประมาณ 60-70% แต่ในการติดตั้งระบบ NGV ผู้ประกอบการควรมีการตัดสินใจท่ีละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจากระบบ NGVใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงในการติดตั้ง
http://ngv-thailand.com/
🍃หรือการใช้รถไฟฟ้าในการขนส่งสินค้าซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
https://www.truck.in.th/blog/รถบรรทุกไฟฟ้า-fuso-ecanter/
🌱ดังนั้น การเลือกใช้พลังงานทางเลือก จึงเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมกับลดต้นทุนค่าขนส่ง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าด้วย
🍀โลกธุรกิจกําลังถูกตีกรอบด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมและ พลังงาน การดําเนินธุรกิจไปพร้อมกับการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม กลายเป็นส่ิงที่จําเป็นท่ีต้องปฏิบัติ แม้การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์จะเร่ิมต้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน แต่หากภาคธุรกิจปรับกระบวนทัศน์ และบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยเพิ่มประเด็นเพื่อส่ิงแวดล้อมเข้าไปด้วย ในระยะยาวผลที่ได้ จะสามารถลดทั้งต้นทุนทางธุรกิจและต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อม นับได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์และเติมเต็มคุณค่าของการพัฒนาอย่างแท้จริง🍀
https://m.facebook.com/KrisGoCleanNaturally/
เขียนโดย : Logistics Contents 02/02/2563
ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ Logistics Contents ด้วยครับ
4 ถูกใจ
6 แชร์
2.3K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา