คุณรู้ไหม? "รัฐวิสาหกิจไทยมีอะไรบ้าง?"
รัฐวิสาหกิจไทย คือกิจการที่เป็นการร่วมลงทุนกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชน โดยที่รัฐบาลเป็นฝ่ายถือหุ้นมากกว่า50% เพื่อที่จะได้มีอำนาจในการควบคุมรัฐวิสาหกิจนั้น
แล้วในประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจอะไรบ้าง?
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีทั้งหมด56รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีดังนี้...
1)สถาบันการบินพลเรือน
2)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3)การไฟฟ้านครหลวง
4)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5)การรถไฟแห่งประเทศไทย
6)การท่าเรือแห่งประเทศไทย
7)การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
8)การประปานครหลวง
9)การประปาส่วนภูมิภาค
10)องค์การจัดการน้ำเสีย
11)การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12)สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
13)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
14)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
15)องค์การเภสัชกรรม
16)องค์การสะพานปลา
17)การกีฬาแห่งประเทศไทย
18)ธนาคารออมสิน
19)ธนาคารอาคารสงเคราะห์
20)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
21)ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
22)ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
23)บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
24)การเคหะแห่งชาติ
25)การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
26)องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
27)องค์การสวนพฤกษศาสตร์
28)องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
29)องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
30)องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
31)องค์การตลาด
32)องค์การสวนสัตว์
33)องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
34)บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
35)บริษัท ขนส่ง จำกัด
36)บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
37)บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
38)บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
39)บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
40)บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
41)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
42)บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
43)บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
44)บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
45)ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
46)บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
47)บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
48)องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
49)โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
50)โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
51)สำนักงานธนานุเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
52)ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
53)องค์การคลังสินค้า
54)บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
55)การยางแห่งประเทศไทย
56)การยาสูบแห่งประเทศไทย