คุณรู้ไหม?"จบม.3เรียนต่ออะไรได้บ้าง?"
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เป็นการศึกษาขั้นสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งหลังจากที่เด็กม.3จบแล้ว สามารถเลือกสายการเรียนได้ตามความสนใจของแต่ละคน โดยมีทาง คุณรู้ไหม? ขอแนะนำทางเลือกให้น้องๆม.3 ดังนี้
1)สายสามัญ
เป็นสายการเรียนที่มีการสอนใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและสาระเพิ่มเติม ประกอบด้วย ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สังคม ศาสนา วัฒนธรรม, สุขศึกษาและพละศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
โดยสายสามัญจะมีแผนการเรียนรู้ 4แผนการเรียนรู้ด้วยกัน ดังนี้
1.1)เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิทย์-คณิต)
1.2)เน้นศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์(ศิลป์-คำนวณ)
1.3)เน้นศิลปศาสตร์-ภาษา(ศิลป์-ภาษา)
1.4)เน้นศิลปศาสตร์-สังคม(ศิลป์-สังคม)
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:3ปี
2)สายอาชีพ
เป็นสายการเรียนที่มีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ซึ่งก็คือการฝึกวิชาชีพขั้นพื้นฐานในสายงานอาชีพในแบบต่างๆ เมื่อเราจบปวช.เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเรียนต่อสายไหนระหว่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:3ปี
3)ทหาร-ตำรวจ
เป็นสายการเรียนที่จำกัดอายุที่16-18ปี หรือเราจะต้องเลือกเรียนสายสามัญ(วิทย์-คณิต) เมื่อจบม.4ก็สามารถเลือกศึกษาต่อโรงเรียนต่างๆของทหารหรือตำรวจได้ โดยเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร3ปี เราจะได้วุฒิเท่ามัธยมปลายสายวิทย์-คณิต จากนั้นจะได้เรียนต่อโรงเรียนต้นสังกัด เช่นโรงเรียนนายร้อยจปร.
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:3ปี
4)ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นสายการเรียนที่เรียนจบแล้วมีที่ทำงานทันที ซึ่งเปิดรับทุกปีสำหรับนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยเมเมื่อเราศึกษาจบจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานช่างเลย
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร:3ปี