29 เม.ย. 2020 เวลา 09:33 • ไลฟ์สไตล์
ทำบุญวันเกิด...ด้วย "บุญสิกขา"
เมื่อพูดถึง...วันเกิด
คนส่วนใหญ่มักนึกถึง....งานเลี้ยงฉลอง...
และของขวัญ
ลองเปลี่ยนมาทํา "บุญสิกขา" ทำบุญวันเกิด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองกันใน วันเกิด
จะดีกว่าไหมครับ
🌽 บุญสิกขาคืออะไร....
บุญสิกขาเป็นการทําบุญที่ประกอบด้วย...
ทาน ศีล และภาวนา ซึ่งมักได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ แต่ไม่ค่อยได้ทํากันอย่างจริงจัง
 
หากใครได้ทําบุญทั้งสามประการครบถ้วน
ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ ถือว่าเป็นการทําบุญ
ครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียว
🌽 ทาน
เป็นการให้...ที่สามารถให้ได้ทั้งเงิน แรงกาย การแบ่งปันสิ่งของ การช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ แล้วแต่สถานการณ์จะอํานวย
🌽 ศีล
หมายถึงการรักษาศีล อาจเป็นศีล 5
หรือศีล 8 ก็ได้ โดยต้องทําด้วยความมีสติ รู้เท่าทันกาย...วาจา...และใจ...
การรักษาศีลมีอานิสงส์มหาศาล..ซึ่งองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า...
 
การให้อภัยทานร้อยครั้ง ได้บุญน้อยกว่าการ
ถือศีล 5 เพียงครั้งเดียว... และการถือศีล 5 ร้อยครั้งได้บุญน้อยกว่าการถือศีล 8
เพียงครั้งเดียว
 
ดังนั้นการรักษาศีลในวันเกิดจึงถือเป็นการทําบุญ
ครั้งใหญ่และเป็นสิริมงคลกับชีวิต
🌽 ภาวนา
ถือเป็นบุญใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น
2 ประเภท คือ....
🍃 1. สมถภาวนา หรือการทําสมาธิ คือการทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว
พระพุทธองค์ทรงเปรียบว่า...
แม้อุปสมบทเป็นภิกษุรักษาศีล 227 ข้อ โดยศีลไม่ด่างพร้อยถึง 100 ปี ก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทําสมาธิให้จิตสงบ
นานเพียงชั่วไก่กระพือปีก หรือช้างกระดิกหู
ูงูแลบลิ้น...
การทําสมาธินี้จะใช้หลักอานาปานสติ คือการพิจารณาลมหายใจเข้า - ออก หรือการบริกรรมพุทโธก็ได้ ตามแต่จริตของ
ผู้ปฏิบัติ
🍃 2. วิปัสสนาภาวนา คือ การพิจารณาขันธ์ 5 ขณะเคลื่อนไหวไปตามอิริยาบถทั้ง 4 ได้แก่
การยืน เดิน นั่ง นอน
ในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติกรรมฐาน
ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4
ซึ่งเป็นได้ทั้งสมถะ และวิปัสสนาไปพร้อม ๆ กัน ประกอบไปด้วย...
🍂 กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณากาย
🍂 เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน...การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา
🍂 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต
🍂 ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติ
ิกําหนดพิจารณาธรรม
ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ภาวนาพิจารณา
เห็นความไม่เที่ยง...การเกิดขึ้น...ตั้งอยู่...
และดับไป
เพื่อให้จิตละอัตตาตัวตน เนื่องจากเกิดความรู้แจ้งถึงสภาวธรรมที่ตรง
ตามกฎพระไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
Credit : เรียบเรียง จากนิตยสาร Secret
🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽
ห่างหายไปจากสังคม BD. ไปสร้างบุญให้ตัวเอง
โดยการรักษาศีล เจริญภาวนา เป็นเวลา 7 วัน
เมื่อเช้าตักบาตร และทำบุญกับพระในบ้าน
พร้อมกราบขอพร....
สาย ๆ แวะไปบริจาคโลหิต ที่
รพ. ศูนย์เจ้าพระยายมราช...
💖 แวะเอาบุญมาฝากทุก ๆ ท่านครับ....
🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽
🍁 ปิดท้ายด้วย podcast เพลง...
หัตถากราบมารดา เสียงร้องเพราะ ๆ ของน้องสุ จากเพจ Stop Smell The Rose by Sue
ที่ส่งเมล์มาร่วมอวยพร...ต้องขอขอบคุณ และขอนำมาแปะไว้ในบทความนี้....
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน...
ที่ติดตามกันมาจนถึงวันนี้....
ด้วยจิตคารวะ...
แมน Indy man
29 Apr. 2020

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา