13 ธนาคาร กับมาตรการพักหนี้บัตรเครดิต สูงสุด6-12 เดือน!!
13 ธนาคาร กับมาตรการพักหนี้บัตรเครดิต สูงสุด6-12 เดือน!! รวมมาตรการช่วยเหลือลูกนี้หนี้รายย่อยทั้ง "สินเชื่อบุคคล" และ"สินเชื่อบัตรเครดิต" 13 ธนาคาร สูงสุด 6 -12 เดือน
สืบเนื่องจากสภาวะเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในขณะนี้ ส่งผลคนไทยหลายคนได้รับผลกระทบขาดรายได้ จนไม่มีเงินไปจ่ายหนี้ที่ติดค้างธนาคารอยู่ อย่างไรก็ตาม "เดลินิวส์ออนไลน์" ได้รวบรวมมาตรการช่วยเหลือลูกนี้หนี้รายย่อยทั้ง "สินเชื่อบุคคล" และ "สินเชื่อบัตรเครดิต"จากการรวบรวมข้อมูลของธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีดังนี้
1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
มาตรการที่ 1
- ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน- ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง
- ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง
1
มาตรการที่ 2
1
- พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ให้กับลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลทุกราย โดยมิต้องแจ้งความจำนงเป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชี สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เมษายน 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563 โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ สถานะบัญชีของลูกค้าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง
มาตรการที่ 3
- ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เริ่มต้นเพียง 12% สำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนง และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี
- ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายการเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน
- ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เหลือ 22% และลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3%มาตรการดังกล่าว สำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ โดยลูกค้าต้องมีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทก่อนเดือนมีนาคม 2563
ทั้งนี้ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อ ฯ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน2563 - 30 มิถุนายน 2563 นี้ โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
สอบถาม Krungsri Call Center 1572 และสาขาของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ
2.ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อบัตรเครดิต
- ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% เป็น 5% ปี 2563-2564 , 8% ในปี 2565, 10% ในปี 2566
- ธนาคารปรับอัตโนมัติโดยลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคารสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
- ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563สินเชื่อส่วนบุคคล
- เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชีทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ และสถานการณ์ COVID-19 สามารถลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือ ด้านสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย ด้วยตนเองง่ายๆ ไม่ต้องมาที่ธนาคาร ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563
1
วิธีลงทะเบียน- เข้า LINE Kbank Live https://kbank.co/LINEfriend เลือกเมนู "มาตรการช่วยเหลือ COVID-19" หรือ พิมพ์ @Help- ลูกค้าบุคคลติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 หรือ ผู้ประกอบการติดต่อ K-Biz Contact Center 02-8888822
3. ธนาคารกรุงเทพ
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563
สินเชื่อบัตรเครดิต
- ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) มีผลตั้งแต่รอบบิลของวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังธนาคาร
- กลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่มีอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และอาชีพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว หรือลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน สามารถขอรับความช่วยเหลือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นคงเหลือที่ 12% โดยแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562
1
ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต)
- ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50
- ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10
- ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ- ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี
ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทาง - เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com สาขาธนาคาร หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร กำหนดลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 สอบถาม บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555
4. ธนาคารไทยพาณิชย์
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563
สินเชื่อบัตรเครดิต
- ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าทุกท่านจากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องแจ้งความจำนงมาที่ธนาคารสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Speedy Loan)
- พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือนมาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562
- สินเชื่อบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท และสินเชื่อหมุนเวียน Speedy Cash : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อส่วนบุคคล
- Speedy Cash พักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน
ลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์, สาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง : 0 2777 7777
5. ธนาคารกรุงไทย
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด
- ลูกค้าสินเชื่อทุกราย (สินเชื่อ Smart money/อเนกประสงค์ 5 Plus) เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน กรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน
- ลูกหนี้ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย สามารถติดต่อ ยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคารมาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มกราคม 2563 และลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562
- ลูกค้าธุรกิจที่มีรายได้ลดลง พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือนทั้งนี้ ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย สำหรับมาตรการต่างๆ นี้จะต้องได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า ร้านขายของฝากของที่ระลึก หรือต้องถูกพักงานหรือเลิกจ้าง ถึงจะได้รับความช่วยเหลือทันที และกรณีอื่น ๆ แล้วแต่ทางธนาคารพิจารณา
ลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ สาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง: 0 2 111 1111
6.ธนาคารออมสิน
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด
- ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน> บัตรเครดิต ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ลดเหลือ 5%> สินเชื่อบัตรเงินสด ลดเหลือ 3%(ระยะเวลา 1 มีนาคม 31 ธันวาคม 2563)
- โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเครดิต โดยรวมหนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ธนาคารออมสิน โดยลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 8.5% - 10.5% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563) ส่วนลูกค้าที่ค้างชำระ เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% - 10.5% ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)
มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย/ สินเชื่อบุคคล/ สินเชื่อ SMEs/ สินเชื่อธุรกิจ
- พักเงินต้น 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50% - 100%
- ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี และ Cash back 20 % ให้แก่ลูกหนี้ที่ชำระดอกเบี้ย 100% เมื่อชำระหนี้ได้ตามสัญญาทุก 6 เดือน เป็นเวลา 1 ปีทั้งนี้ เมื่อคืนเงิน (Cash back) แล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับชำระ ต้องไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563)
- ให้ลูกค้าเดิมกู้วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat rate) ปลอดชำระ 6 เดือน ชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี (ระยะเวลา 16 มีนาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563)
1
สอบถามรายละเอียดโทร. 1115
7. ธนาคารยูโอบี
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้ และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563
สินเชื่อบัตรเครดิตยูโอบี
- ปรับลดอัตราชำระหนี้ขั้นต่ำ> ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% จนถึงสิ้นปี 2564> ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 8% ในปี 2565> ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 10% ในปี 2566
- พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
- เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 48 รอบบัญชี
- ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตยูโอบีแคชพลัส
- ปรับลดอัตราชำระหนี้ขั้นต่ำ> ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 2.5% จนถึงสิ้นปี 2565> ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% ในปี 2566
- พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
- เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 48 รอบบัญชี
- ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล
- พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
- ปรับลดอัตราดอกเบี้ย- ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ (เฉพาะกรณีพิเศษ)
สอบถามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2285 1555
8. ธนาคารธนชาต
สินเชื่อบัตรเครดิต : ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าจากเดิม 10% เป็น 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ให้ลูกค้าทุกรายโดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร
สินเชื่อบัตรกดเงินสด : ลดยอดชำระขั้นต่ำ (ไม่รวม Sabai Cash / IPP) จาก 3% หรือ 500 บาท เหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติโดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้
สามารถติดต่อสาขาทั่วประเทศ, Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง : 1770
9. ธนาคารทหารไทย
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563
สินเชื่อบัตรเครดิต : ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป สำหรับการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) จะคำนวณตามปกติ แต่ไม่ถูกบันทึกเป็นการผิดนัดชำระหนี้ โดยรอบบัญชีที่ 4 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะถูกคำนวณจากเงินต้นคงค้างรวมกับดอกเบี้ย กรณีมียอดแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD, โปรแกรมผ่อนชำระ (IPP) และ บริการ TMB เงินสดผ่อนชิลล์ๆ ลูกค้าต้องดำเนินการชำระยอดผ่อนชำระของ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า ในรอบบัญชีที่ 4
สินเชื่อบัตรเงินสด : ยกเว้นการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ โดยมีเงื่อนไข การชำระในรอบบัญชีที่ 4 จะนับรวมเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 รอบบัญชีก่อนหน้า โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้ปรับลดอัตราผ่อนชำระบัตรเครดิตทีเอ็มบี จาก 10% เป็น 5% บัตรกดเงินสด Ready Cash จาก 5% เป็น 3% ให้ลูกค้าทุกราย โดยไม่ต้องติดต่อธนาคารประสงค์จะพักชำระหนี้
สามารถติดต่อ TMB Contact Center 1558, สาขาทั่วประเทศ
10. ธนาคารเกียรตินาคิน
ลูกหนี้รายย่อย
- พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน- ส่วนลดดอกเบี้ย- ขยายระยะเวลาชำระหนี้
สอบถามเพิ่มเติม 0 2165 5555
11. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
สินเชื่อบัตรเครดิต
- ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เหลือ 5% สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทุกท่าโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 -31 ธ.ค. 2564
สินเชื่อสำหรับลูกค้าธุรกิจ SMEs และบุคคลธรรมดา
- ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
- เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ- ขอสงวนสิทธิพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณีลูกค้าธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ธนาคาร www.icbcthai.com Call Center (0 2629 5588) หรือสาขาของธนาคาร
12. ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)
สินเชื่อบุคคลเอกซ์ตร้าแคช ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
- ลดอัตราผ่อนชำระ 3% ต่อเดือน โดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน
- เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระค่างวดเท่ากันทุกเดือน โดยลงทะเบียนผ่าน line official account : @cimbthai และเตรียมรายละเอียดตามสัญญาสินเชื่อ และข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วนสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
- พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือลดค่างวดการผ่อนชำระทั้งนี้
สามารถลงทะเบียนผ่าน line official account : @cimbthai และเตรียมรายละเอียดตามสัญญาสินเชื่อ และข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วนลูกค้าทั่วไปสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-626-7777 หรือ www.cimbthai.com หรือ ลงทะเบียนทาง Line : @cimbthai : https://bcrm.line.me/wl/1644250669/l/6230
และสุดท้าย 13. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และไม่มีสถานะเป็นหนี้ค้างชำระ (NPF)
สินเชื่อบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน พักชำระหนี้เงินต้นและกำไร ระยะเวลา 3 เดือนมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคล ที่ได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
- พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน
- ยกเว้นค่าชดเชย ค่าผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้น- ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายกรณียื่นคำขอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตามมาตรการและจัดทำนิติกรรมไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมโทร 1302
  • 73
โฆษณา