2 มิ.ย. 2020 เวลา 06:04
ขออนุญาตแชร์ ภาพหมู่พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 5 ฉายเมื่อ พ.ศ. 2481
เมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุยเดช เสด็จฯ นิวัติพระนคร (พระยศในขณะนั้น) พระองค์เสด็จนิวัติพระนครครั้งแรก ภายหลังทรงราชย์
ที่ระลึกในการร่วมเสวยน้ำชา ณ วัง พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร วันจันทร์ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2481
เรียงตามพระนาม จากซ้าย-ขวา, แถวหลัง-หน้า
📌 แถวที่ 6 : หม่อมเจ้าจีรินันทน์ กิติยากร - หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต - หม่อมเจ้าวิกรมสุรสีห์ ประวิตร - หม่อมเจ้าจิตรปรีดี ประวิตร - หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร - หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร - หม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ - หม่อมเจ้ากวีวิศิษฏ์ ประวิตร - หม่อมเจ้าสีหวิลาศ ประวิตร - หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์ - หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัสดิ์ สุริยง - หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
📌 แถวที่ 5 : หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร - หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล - หม่อมเจ้าถกลไกวัล รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณ กิติยากร - หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าทรงวุฒิไชย วุฒิไชย - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ - หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิไชย - หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ - หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร - หม่อมเจ้านิทัศนาธร จิรประวัติ
📌 แถวที่ 4 : หม่อมเจ้าหญิงจารุลักษณ์กัลยาณี รังสิต - หม่อมเจ้าหญิงสุวภาพเพราพรรณ วุฒิไชย - หม่อมเจ้าหญิงพรรณเพ็ญแข เพ็ญพัฒน์ - หม่อมเจ้าหญิงนิวาศสวัสดี จิรประวัติ - หม่อมเจ้าหญิงฉัตรสุดา ฉัตรไชย - หม่อมเจ้าหญิงภัทรลดา ฉัตรไชย - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร - หม่อมเจ้าหญิงรำไพศรีสอางค์ รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร - หม่อมเจ้าดำแคงฤทธิ์ รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าประสบศรีจิรประวัติ จิรประวัติ
📌 แถวที่ 3 : หม่อมเจ้าหญิงกนิษฐากุมารี ประวิตร - หม่อมเจ้าหญิงกิติปปียา กิติยากร - หม่อมเจ้าหญิงวินิตา กิติยากร - หม่อมเจ้าหญิงสุรีย์ประภา รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าหญิงเริงจิตร์แจรง อาภากร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานต์มณี - หม่อมเจ้าหญิงคันธรสรังษี รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าหญิงดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์ - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน - หม่อมเจ้าหญิงพิบูลย์เบ็ญจางค์ กิติยากร - หม่อมเจ้าหญิงจีริกา กิติยากร - หม่อมเจ้าหญิงสุวรรณากุมารี สุริยง - หม่อมเจ้าหญิงกิติมตี กิติยากร
5
📌 แถวที่ 2 : พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง - หม่อมเจ้าหญิงศิริมาบังอร รพีพัฒน์ - หม่อมเจ้าหญิงวิมลปัทมราช จิรประวัติ - หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์ - สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุยเดช - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล - พระวรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา - หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมทย์ กิติยากร - หม่อมเจ้าหญิงสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร - หม่อมเจ้าหญิงสุริยนันทนา สุริยง - พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
📌 แถวที่ 1 : หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรไชย - หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรไชย - หม่อมเจ้าหญิงหิรัญฉัตร ฉัตรไชย - หม่อมเจ้าหญิงเฟื่องฉัตร ฉัตรไชย - หม่อมเจ้าพิบุลฉัตร ฉัตรไชย
ภาพจาก หนังสือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 4, พ.ศ. 2548 (ขอบคุณ คุณเพ็ญชมพู reurnthai.com)
โฆษณา