5 มิ.ย. 2020 เวลา 03:28 • ประวัติศาสตร์
ขออนุญาตแชร์ พระรูปหมู่เจ้านาย พระราชโอรส และพระราชธิดา ในรัชกาลที่ 5 หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นครองราชสมบัติ เป็นรัชกาลที่ 7
พระรูปหมู่ พระราชโอรส และพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
📍 ประทับยืนจากซ้าย
1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
2. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์
4. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
6. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
7. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
📍 ประทับนั่งเกาอี้ จากซ้าย แถวกลาง
1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ
2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย
3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลพรรณ
4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี
5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี 6. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์
📍 ประทับนั่งพื้น จากซ้าย แถวหน้า
1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา
2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
(ภาพจากหนังสือ ราชพัสตราภรณ์)
โฆษณา