ความเป็นมาของสาย IEC01 (THW)
สาย THW --> สายตารางที่ 4 --> สาย IEC-01
ต้องเริ่มจากประวัติของมาตรฐานการผลิตสายไฟในบ้านเราก่อน ซึ่งจะมีอยู่หลายมาตรฐานหลายหมวดชนิดของสายไฟ แต่ในที่นี้จะพูดถึงแต่สายที่เป็นชนิดตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพอลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่ทนแรงดันไม่เกิน 750 โวลต์ ซึ่งจะมีมาตรฐาน มอก.11 กำกับอยู่
• มอก.11ได้ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2514 (มอก.11-2513) โดยมาตรฐานฉบับนี้ไม่ได้กำหนดสายแยกประเภทหลากหลาย แต่จะพูดถึงโดยรวม เป็นสายทองแดงหุ้มฉนวน PVC เท่านั้น
• แก้ไขครั้งที่ 1 : ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน มอก.11-2518 ใหม่ ซึ่งตอนนี้ได้มีการกำหนดตั้งชื่อสาย ทองแดงที่มีฉนวน PVC เป็น 2 ชนิดคือ สาย TW (Thermoplastic, moisture resistant) ซึ่งพิกัดอุณหภูมิของสายอยู่ที่ 60 องศาเซลเซียส และ THW (Thermoplastic Heat and Water Resistant Insulated Wire) ซึ่งพิกัดอุณหภูมิของสายอยู่ที่ 75 องศาเซลเซียส เป็นสายฉนวนชั้นเดียวไม่มีเปลือก เป็นมาตรฐานสายไฟตาม UL standard ซึ่งเป็นมาตรฐานและชื่อตามอเมริกา
• แก้ไขครั้งที่ 2 : หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2553 ก็ได้ปรับปรุงมาตรฐาน มอก.11-2531 อีกครั้ง โดยเพิ่มชนิดของสายทั้งหมดเป็น 17 ชนิดหรือ 17 ตารางสาย ในตอนนี้ หากดูตามมาตรฐานฉบับนี้แล้ว จะไม่มีการกำหนดชื่อสายเจาะจงว่าเป็น THW แต่จะระบุเป็น สายตารางที่ 4 สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนแกนเดียวแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 750 โวลต์ แทน ซึ่งโครงสร้างของสายจะเหมือนกันกับมาตรฐานฉบับเดิม (มอก.11-2518-THW) แต่ปรับอุณหภูมิพิกัดลงมาที่ 70 องศาเซลเซียส เมื่อในมาตรฐานฉบับนี้ไม่ได้ระบุชื่อสายเป็น THW ดังนั้น หากได้อ่านมาตรฐานต่างๆทางวิชาการเขามักจะหลีกเลี่ยงการเรียกสายชนิดนี้ว่า THW แต่จะเรียกเป็นสาย ตารางที่ 4 ตาม มอก.11-2531 แทน แต่ผู้ขายและช่างไฟฟ้าก็ยังนิยมเรียกสายชนิดนี้กันว่าสาย THW กันต่อมา
• แก้ไขครั้งที่ 3 : มาถึงการปรับปรุงครั้งล่าสุดที่เพิ่งประกาศบังคับใช้ไป เมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 นั้น ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 นั้น ก็ได้ปรับปรุงมาตรฐานของสายไฟที่ใช้เดิมให้อ้างอิง มาตรฐานของ IEC-60227 แทน ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนทั้งชื่อและโครงสร้าง แรงดัน อุณหภูมิ กับสายหลายชนิดเดิม และสาย THW (ตาม มอก.11-2518) หรือสายตารางที่ 4 (ตาม มอก.11-2531) ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สาย IEC-01 แทน ซึ่งสายไฟดังกล่าวยังมีโครงสร้างและคุณสมบัติต่างๆ เช่น เดียวกับสายตารางที่ 4 ตาม มอก.-11-2531 คือเป็นสายชนิดทองแดงหุ้มฉนวนชั้นเดียวที่เป็น PVC และทนแรงดันพิกัดที่ 450/750V ที่อุณหภูมิพิกัด 70 องศาเซลเซียส เมื่อเป็นเช่นนี้ หลายผู้ผลิตจึงป้องกันความสับสนหากมีการเปลี่ยนชื่อไปในทันที จึงได้มีการระบุชื่อในสายไฟที่ยังมีโครงสร้างคล้ายของเดิม เช่น IEC-01 จะมีวงเล็บหรือเขียนลงท้ายด้วยคำว่า “THW” อยู่นั้นเอง
โฆษณา