20 มิ.ย. 2020 เวลา 14:32 • การศึกษา
เก็บของได้ไม่คืน มีความผิดไหม?
- ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการเก็บทรัพย์สินหายไว้ 3 วิธี คือ ส่งมอบคืนเจ้าของ หรือ แจ้งเจ้าของ หรือ ส่งมอบแก่เจ้าพนักงานตำรวจภายในสามวัน ตามมาตรา 1323 บุคคลเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายต้องทำวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธี
ซึ่งผมขอแยกอธิบายเป็น 2 กรณี นะครับ
(1)เก็บของได้แล้วไม่คืน
(2)เก็บของได้แล้วคืน
(1)เก็บของได้แล้วไม่คืน
***หากผู้ที่เก็บทรัพย์สินได้ มีเจตนาเบียดบังทรัพย์สินที่หายนั้นเป็นของตน อาจจะมีความผิดในข้อหายักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหาย ซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง
**บางกรณี ผู้เก็บทรัพย์สินหายยังเรียกเงิน เพื่อแลกกับการคืนทรัพย์สินหาย หากมีลักษณะการข่มขืนใจเจ้าของให้ยอมให้หรือยอมจะให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน อาจจะมีความผิดข้อหากรรโชกทรัพย์เพิ่มเติม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
(2)เก็บของได้แล้วคืน
***ผู้ที่เก็บทรัพย์สินของผู้อื่นได้นั้นมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่เกิน 30,000 บาท หากทรัพย์สินหายนั้นมีมูลค่าเกินให้คิดร้อยละ 5 ของส่วนที่เกิน แต่ทั้งนี้ ผู้ที่เก็บทรัพย์สินได้นั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 1323 ด้วย จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ตามมาตรา 1324
***ในกรณีที่ผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 1323 แล้ว และผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นมิได้เรียกเอาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เก็บได้ไซร้ ท่านว่ากรรมสิทธิ์ตกแก่ผู้เก็บได้ ตามมาตรา 1325
https://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D31May2018132729.pdf

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา